Przetargi.pl
„Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i pomieszczeń dodatkowych znajdujących się w dwóch budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju”

Gmina Jedlina-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Poznańska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8455215; 8455216; 8855054 , fax. 74 8855269
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jedlina-Zdrój
  ul. Poznańska 2
  58-330 Jedlina-Zdrój, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8455215; 8455216; 8855054, fax. 74 8855269
  REGON: 89071820200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.jedlinazdroj.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i pomieszczeń dodatkowych znajdujących się w dwóch budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest „Usługa kompleksowego sprzątania pomieszczeń dydaktycznych, administracyjnych i pomieszczeń dodatkowych znajdujących się w dwóch budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Jedlinie-Zdroju”. Usługa będzie świadczona w okresie od 1.03.2020 r. do 28.02.2021 r., z wyłączeniem miesiąca lipca 2020r. W miesiącu lipcu 2020 r. usługa nie będzie świadczona i wykonawca nie będzie pobierał wynagrodzenia. 2.Gmina Jedlina-Zdrój, przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia działając w imieniu i na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka ul. Jana Pawła II Nr 5 w Jedlinie-Zdroju. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka będzie zawierać z Wykonawcą umowę wynikającą z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do Formularza Oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1)nie podlega wykluczeniu z postępowania, 2)spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. Dokumenty wymienione w Rozdziale V SIWZ ust. 4-10: 4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej. 5.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej (wg wzoru stanowiącego Załącznika Nr 6 do SIWZ) dotyczącego tego podmiotu – jeżeli dotyczy. 6.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, (konsorcjum, spółka cywilna) wymagany jest dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz wymagane jest złożenie oświadczenia dot. braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – jeżeli dotyczy. 7.Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700 z późn.zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 8.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z treści dokumentów wymienionych w ust. 7 powyżej do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a) w formie oryginałów lub w formie kopii poświadczonej notarialnie. 9.Do oferty należy dołączyć również: wykaz części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – zgodnie z treścią Załącznika Nr 8 do SIWZ - jeżeli dotyczy. 10.OŚWIADCZENIE, KTÓRE WYKONAWCA SKŁADA PO OTWARCIU OFERT: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Powyższe oświadczenie należy złożyć - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach