Przetargi.pl
Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie - II przetarg

Gmina Sobótka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3162043 do 045 , fax. 713 162 123
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sobótka
  Rynek 1
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3162043 do 045, fax. 713 162 123
  REGON: 93193511200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sobotka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie - II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Parametry techniczne: Zestawienie pomieszczeń:  Przedsionek 3,10 m2  Sala spotkań 48,10 m2  Kuchnia podręczna 6,20 m2 Razem parter 57,40 m2 Gabaryty budynku  Długość budynku 10,37 m  Szerokość budynku 7,22 m  Wysokość kalenicy 7,10 m  Wysokość okapu 3,35 m Zestawienie powierzchni  Powierzchnia użytkowa 57,40 m2  Powierzchnia zabudowy 74,87 m2  Kubatura 383,18 m3 Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:  Zapewnienia dozoru geodezyjnego w zakresie wytyczenia budynku oraz wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej,  Wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i p.poż. oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,  Zapewnienia nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy,  Dostarczenia atestów oraz świadectw jakości używanych materiałów,  Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od ich rozpoczęcia do przekazania zadania Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:  Roboty ziemne w postaci wykopów liniowych o głębokości nieprzekraczającej 1m  Roboty izolacyjne związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych na ławach i ścianach fundamentowych  Roboty ziemne związane z zasypaniem fundamentów  Roboty murarskie związane ze wznoszeniem ścian budynku oraz osadzeniem stolarki otworowej  Roboty ciesielskie związane z wykonaniem więźby dachowej  Roboty dekarskie i blacharskie związane z wykonaniem pokrycia dachu  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  Roboty w zakresie instalacji centralnego ogrzewania  Roboty w zakresie instalacji sanitarnych  Roboty w zakresie posadzek i podłóg  Roboty wykończeniowe tynkarskie Szczegółowy zakres robót określony jest w dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej i przedmiarze robót opracowanym na podstawie dokumentacji technicznej, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego SIWZ. Załączony przedmiar robót należy traktować wyłącznie jako materiał pomocniczy przy wycenie, a zawarte w nim wielkości jako wielkości orientacyjne. Każdy z Wykonawców zobowiązany jest do starannego zapoznania się z zakresem robót. W przypadku pominięcia w przedmiarach robót zakresu prac przewidzianego do wykonania, wynikającego z dokumentacji projektowych, Wykonawca wskaże i wyceni te roboty w kosztorysie ofertowym, wyszczególniając je w jednym dziale na końcu kosztorysu ofertowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Informacja na temat wadium 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 złotych. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). 3. Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala się do dnia 27.11.2019 roku do godz. 10.00. Oznacza to, że pieniądze muszą znajdować się na rachunku Zamawiającego do wskazanego terminu. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w tytule przelewu prosimy wpisać: „wadium przetargowe – „Budowa budynku zaplecza wiejskiego placu zabaw w Strachowie”. Wadium wniesione w innej formie należy załączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 2 ppkt. 1 ÷ 5 SIWZ należy zdeponować w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć jako załącznik do oferty. 6. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty należy włączyć kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz dołączyć osobno oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Na pisemny wniosek Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy PZP, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza określonego sposobu spełnienia przedmiotowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym, pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ). Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz na wezwanie Zamawiającego złoży odnoszące się do niego dokumenty wymienione w rozdziale VII pkt. 2 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach