Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych i wykonaniu prac wykończeniowych w budynku Starej Kotłowni na potrzeby warsztatów CEE Hydropolis

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-421 Wrocław, ul. Na Grobli
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 409 500,34 , fax. 713 723 720,34
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
  ul. Na Grobli
  50-421 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 409 500,34, fax. 713 723 720,34
  REGON: 93015536900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpwik.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych i wykonaniu prac wykończeniowych w budynku Starej Kotłowni na potrzeby warsztatów CEE Hydropolis
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zakresem przedmiotu umowy objęte jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz prac wykończeniowych w budynku Starej Kotłowni na potrzeby warsztatów CEE Hydropolis. 1.2. Roboty budowlane będą wykonywane na podstawie i zgodnie z dokumentacją projektową: 1) Projekt budowlany zmian remontu stropu studni rewizyjnej oraz przebudowy budynku Starej Kotłowni w zakresie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele edukacyjne CEE Hydropolis zatwierdzony decyzją pozwolenia na budowę nr 5934/2019 z dnia 19.12.2019 zmieniającą decyzję 4368/2019 z dnia 19.09.2019r. 2) Projekt wykonawczy (II etap) przebudowy budynku Starej Kotłowni w zakresie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele edukacyjne CEE Hydropolis - architektura konstrukcja. 3) Projekt wykonawczy przebudowy budynku Starej Kotłowni w zakresie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele edukacyjne CEE Hydropolis - instalacje sanitarne 4) Projekt wykonawczy przebudowy budynku Starej Kotłowni w zakresie budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zmiany sposobu użytkowania budynku na cele edukacyjne CEE Hydropolis - instalacje elektryczne. 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: remont stropu studni oraz przebudowy budynku Starej Kotłowni we Wrocławiu ul. Na Grobli 14/16. 6) Postanowienie nr WZ.5595.271.2.2019 z dnia 25.07.2019 Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. 7) Decyzją nr 1116/2019 z dnia 20.08.2019 Pozwolenie konserwatorskie. Zakres stanowiący przedmiot umowy określono w ww. projektach wykonawczych z wyłączeniem dostawy i montażu mebli i urządzeń ciągów laboratoryjnych oraz dygestorium w pomieszczeniach sal edukacyjnych i szatni wskazanych w aranżacji oraz dostawy donic wraz z roślinami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach