Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2020 w ilości szacunkowej do 1000 Mg

Powiat Milicki ogłasza przetarg

 • Adres: 56-300 Milicz, ul. Wojska Polskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 840 704 , fax. 713 840 704
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Milicki
  ul. Wojska Polskiego 38
  56-300 Milicz, woj. dolnośląskie
  tel. 713 840 704, fax. 713 840 704
  REGON: 93193467300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.milicz-powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2020 w ilości szacunkowej do 1000 Mg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysami na terenie Powiatu Milickiego w roku 2020 w ilości szacunkowej do 1000 Mg, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zakres prac obejmuje: wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami przy użyciu min. 2 remonterów typu Patcher, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami należy zastosować emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową klasy C 65 BP3 PU/RC oraz grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2-5 mm i 2-8 mm (frakcje 2-8 należy stosować przy większych głębokościach wyboju). Kationowa modyfikowana emulsja asfaltowa musi posiadać aktualną deklarację własności użytkowych o dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13808. Grysy bazaltowe płukane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13043 oraz posiadać aktualną deklarację własności użytkowych. Przedmiotowy remont nawierzchni bitumicznych należy wykonać samochodem- remonterem typu „Patcher” przystosowanym do oczyszczenia naprawionego miejsca i wbudowania grysów kamiennych otoczonych emulsją asfaltową pod ciśnieniem. Przed przystąpieniem do realizacji zadania remontery typu patcher będą zważone na bazie Zamawiającego celem określenia wagi netto pojazdu. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna (SST) stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć remonty każdorazowo w czasie nie dłuższym niż 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, na podstawie zapotrzebowania przekazywanego telefonicznie lub pisemnie, faksem, pocztą elektroniczną. Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie remontów w w/w terminie, Zamawiający będzie naliczał kary umowne, a nawet może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, z konsekwencją naliczenia kar za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 5. Roboty remontowe winny być wykonywane sukcesywnie w systemie ciągłym, a każdorazowe ich przerwanie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego na okres powyżej 3 (trzech) dni będzie skutkować naliczeniem kary umownej lub odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 6. Wymaga się od Wykonawcy posiadania minimum 2 remonterów drogowych typu Patcher do realizacji niniejszego zamówienia. Nieudokumentowanie posiadania odpowiedniej ilości sprzętu skutkować będzie odrzuceniem oferty. 7. Każdy samochód przed wyjazdem na roboty remontowe i po powrocie musi być zważony w celu weryfikacji ilości materiałów przeznaczonych do wbudowania. 8. W ciągu okresu trwania umowy Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania całej szacunkowej ilości przewidzianej w niniejszym postępowaniu mieszanki emulsyjno-asfaltowej. Z tytułu niewykorzystania całej szacunkowej ilości mieszanki emulsyjno-asfaltowej Wykonawcy nie przysługuje żądanie zapłaty ani inne odszkodowanie. 9. Rozliczenie robót nastąpi protokołem odbioru robót potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego jako zakończenie całości zadania w oparciu o ilość wbudowanych grysów i emulsji i ceny jednostkowe określone w formularzu ofertowym. Tak ustalona wartość robót nie może być wyższa niż cena określona w ofercie. 10. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę, po dokonaniu odbioru robót, płatna przelewem na rachunek Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury, przy czym za dzień zapłaty uznawany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 11. Wykonawca wystawi faktury zgodnie z danymi: Nabywca: Powiat Milicki, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz, NIP: 916-13-12-494, Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Miliczu, ul. Wojska Polskiego 38, 56-300 Milicz. 12. Wykonawca robót udzieli minimalnej gwarancji za wbudowanie emulsji i grysów na min. okres 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu końcowego. II. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy odpowiada za wszelkie ubytki występujące w nawierzchni jezdni oraz nowo powstałe, dlatego Wykonawca z pełnym zaangażowaniem winien przystąpić na naprawy celem ich wyeliminowania co doprowadzi do bezpiecznego przejazdu. W przypadku uszkodzenia pojazdów po przejęciu placu budowy Wykonawca robót jest odpowiedzialny za pokrycie kosztów ich napraw związanych z ubytkami nawierzchni i odpryskami grysu luźnego. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. III. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. IV. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. V. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. VI. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. VII. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6/7 ustawy PZP, w zakresie nie większym niż 30 % zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w przypadku, kiedy w trakcie realizacji zajdzie taka potrzeba. Roboty dodatkowe realizowane będą na podstawie odrębnej umowy, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ, z uwzględnieniem cen z oferty Wykonawcy, który zostanie wyłoniony w niniejszym postępowaniu (cena, zakres świadczonych robót, termin płatności), w ramach zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP). Zamówienie będzie mogło być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację, a umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą. Ceny za poszczególne pozycje kosztorysowe nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym. Termin realizacji zamówienia: zamówienie realizowane będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2020 roku. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zadania jest otrzymanie informacji od Zamawiającego o rozpoczęciu remontów cząstkowych. Remonty cząstkowe będą prowadzone w dwóch okresach: remonty wiosenne w ilości wskazanej przez Zamawiającego w terminie do 15.07.2020 roku, remonty jesienne w ilości wskazanej przez Zamawiającego w terminie do 31.10.2020 roku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku a tym samym nie dokonuje opisu sposobu spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia – załącznik nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w rozdz. VI.5 niniejszej SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w który Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 10. Inne dokumenty: 1) formularz ofertowy wg wzoru na załączniku nr 3 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub poświadczona notarialnie kopia do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik; 3) w przypadku spółki cywilnej, wspólnicy nie przedstawiają osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, jednakże uprawnienia do reprezentacji spółki przysługujące każdemu ze wspólników ma wynikać z samej umowy spółki cywilnej dołączonej do oferty; 4) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 PLN wraz z dowodem opłacenia (np. polisa OC wraz z dowodem opłacenia). 11. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach