Przetargi.pl
Usługa kierowcy ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim ogłasza przetarg

 • Adres: 11-100 Lidzbark Warmiński, ul.Kard. St. Wyszyńskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 672 561 , fax. 897 672 966
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
  ul.Kard. St. Wyszyńskiego 37
  11-100 Lidzbark Warmiński, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 672 561, fax. 897 672 966
  REGON: 30845900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zozlw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa kierowcy ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usługi kierowcy pojazdu uprzywilejowanego – ambulansu Zespołu Ratownictwa Medycznego typu podstawowego oraz pozostawanie w gotowości do realizacji tych usług.2.Miejscem wykonywania usług będących przedmiotem postępowania jest rejon operacyjny określony dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim /ZOZ/ w Planie działania Państwowego Ratownictwa Medycznego dla Województwa Warmińsko Mazurskiego. 3.Świadczenie usługi kierowcy odbywać się będzie specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego (ambulanse) będącymi własnością Zamawiającego.4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w rozdz. IV, ust.7 SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 5 do SIWZ.5. Zamawiający wymaga aby kierowca ambulansu świadczący usługę będącą przedmiotem niniejszego zamówienia posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 04.01.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. z 2020 r. poz. 1268 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach