Przetargi.pl
Usługa edukacyjna w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - III

Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg

 • Adres: 12-220 Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4231036 , fax. 087 4254456
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie
  Aleja Wczasów 4 4
  12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4231036, fax. 087 4254456
  REGON: 00053082100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa edukacyjna w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem-Nidzie - III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna, obejmująca przeprowadzenie zajęć dydaktycznych oraz konsultacji / porad realizowanych przez pedagoga w ramach projektu pn. Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem - Nidzie III dla dzieci w wieku 3-5 lat w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2015 r. 2. Zamówienie podzielone jest na 12 części: 1) Część 1: Zajęcia logopedyczne obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. Dodatkowo udział w spotkaniach z rodzicami organizowanymi w Przedszkolu Miejskim 2 razy w roku szkolnym po 1,5 godz., tj. 4 x 1,5godz. = 6 godz. Łączny wymiar godz.: 278. 2) Część 2: Zajęcia logopedyczne obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 3) Część 3: Gimnastyka korekcyjna obejmująca dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. Dodatkowo udział w spotkaniach z rodzicami organizowanymi w Przedszkolu Miejskim 2 razy w roku szkolnym po 1,5 godz., tj. 4 x 1,5godz. = 6 godz. Łączny wymiar godz.: 278. 4) Część 4: Gimnastyka korekcyjna obejmująca dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 5) Część 5: Warsztaty plastyczne obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. 6) Część 6: Warsztaty plastyczne obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 7) Część 7: Język angielski obejmujący dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. 8) Część 8: Język angielski obejmujący dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 9) Część 9: Rytmika obejmująca dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. 10) Część 10: Rytmika obejmująca dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 68godz. 11) Część 11: Konsultacje / porady realizowane przez pedagoga obejmujące dzieci z Przedszkola Miejskiego - 4godz./tyg. x 68 tyg. = maksymalnie 272godz. Dodatkowo udział pedagoga w spotkaniach z rodzicami organizowanymi w Przedszkolu Miejskim 2 razy w roku szkolnym po 1,5 godz., tj. 4 x 1,5godz. = 6 godz. Łączny wymiar godz: 278. 12) Część 12: Konsultacje / porady realizowane przez pedagoga obejmujące dzieci z Oddziału przedszkolnego - 1godz./tydzień x 68 tygodni = maksymalnie 68godz. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. UWAGA! - w celu zapewnienia możliwości realizacji wszystkich części zamówienia każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na NIE WIĘCEJ NIŻ 2 CZĘŚCI ZAMÓWIENIA. Oferty wykonawców złożone na więcej części zostaną odrzucone z uwagi na niezgodność ich treści z treścią SIWZ. 4. Zajęcia logopedyczne: prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod diagnozowania, w tym sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania którym dysponują placówki, wspomagane użyciem przyborów i materiałów uatrakcyjniających. Forma: zajęcia ogólnorozwojowe w grupach dla wszystkich dzieci oraz indywidualne. Długość konsultacji indywidualnych dostosowywana do potrzeb dziecka. W ramach spotkań z rodzicami przekazywanie spostrzeżeń z zajęć, udzielanie fachowych porad, prezentowane ćwiczeń / zabaw zalecanych do regularnego wykonywania w domu. 5. Gimnastyka korekcyjna: proces korekcyjno-kompensacyjny, w trakcie którego zakres ćwiczeń ruchowych, stopień trudności, formy, metody i zasady będą dostosowane do psychofizycznego i motorycznego rozwoju oraz wydolności organizmu dzieci. Zajęcia mają stanowić ciekawą propozycję oddziaływań dot. nie tylko motoryki, ale również zadań umożliwiających dziecku ćwiczenie pamięci, koncentracji uwagi, spostrzegawczości, rozbudzenia motywacji do wszechstronnej aktywności. Forma: zajęcia ogólnorozwojowe w grupach oraz w podgrupach z dziećmi, u których zdiagnozowano wady postawy. W ramach spotkań z rodzicami przekazywanie spostrzeżeń z zajęć, udzielanie fachowych porad, prezentowane ćwiczeń / zabaw zalecanych do regularnego wykonywania w domu. 6. Warsztaty plastyczne: zajęcia rozwijające u dziecka pamięć i wyobraźnię, kształtujące spostrzegawczość i umiejętność wnikliwej obserwacji, wyrabiającego dbałość o estetykę. Podczas zajęć nauczyciel ma wykorzystywać różnorakie formy ekspresji plastycznej. 7. Język angielski: organizowane przy użyciu nowoczesnych metod nauczania, plansz tematycznych, słowników obrazkowych, w tym sprzętu multimedialnego i oprogramowania którym dysponują placówki. Forma: zabawy stymulujące proste wypowiedzi oraz uruchamiające zdolności naśladowcze dziecka. 8. Rytmika: prowadzone z wykorzystaniem różnorakich form ekspresji muzycznej, tanecznej. Umożliwienie dzieciom realizowanie się w aspekcie ruchowym i intelektualnym, angażujące wysiłek w celu poznania instrumentów muzycznych, uczące słyszenia i słuchania. 9. Konsultacje / porady realizowane przez pedagoga: gruntowne i systematyczne poznawanie dziecka (stanu jego zdrowia, sposobu jego wychowywania w domu, szczególnych zainteresowań), a następnie instruowanie rodziców i nauczycieli w zakresie doboru odpowiednich metod wychowawczych i dydaktycznych. Konsultacje/porady mają być również indywidualnie udzielane rodzicom / opiekunom, których dzieci nie są objęte edukacją przedszkolną. W ramach spotkań z rodzicami przekazywanie spostrzeżeń z zajęć, udzielanie fachowych porad, prezentowanie ćwiczeń / zabaw zalecanych do regularnego wykonywania w domu. 10. Miejsce realizacji zamówienia: Przedszkole Miejskie w Rucianem - Nidzie, ul. Gwarna 2, 12-220 Ruciane - Nida (dalej zwane Przedszkolem Miejskim), Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ukcie, Ukta 69, 12-220 Ruciane - Nida (dalej zwany Oddziałem przedszkolnym).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 801100008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ruciane-nida.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach