Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych uczniów niepełnosprawnych.

Gmina Grodziczno ogłasza przetarg

 • Adres: 13-324 Grodziczno, Grodziczno 17A
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4729126 , fax. 056 4729106
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodziczno
  Grodziczno 17A 17A
  13-324 Grodziczno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4729126, fax. 056 4729106
  REGON: 87714202530000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziczno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych uczniów niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych uczniów niepełnosprawnych. 2. Usługi transportowe uczniów niepełnosprawnych dotyczą dowozu i odwozu uczniów uczęszczających do szkół na terenie miasta Nowe Miasto Lubawskie. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje szczegółowy wykaz tras transportu, minimalną ilość miejsc siedzących, liczbę uczniów dowożonych i odwożonych na poszczególnych trasach, ilość kilometrów na trasie. 4. W liczonym limicie kilometrów nie jest liczony dojazd i odjazd środka transportu do miejsca wykonywania usługi. Koszt ten jest kosztem Wykonawcy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do punktualnego dowozu i odwozu uczniów. Wszyscy uczniowie dowiezieni do szkoły muszą być odwiezieni po zakończonych zajęciach. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przewożonym uczniom. 7. Pojazd, którym świadczona będzie usługa musi być przystosowany do przewozu osób na wózkach inwalidzkich i odpowiednio oznakowany, jako środki transportu osób niepełnosprawnych. 8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportowego w razie awarii pojazdu lub innych przyczyn, którym dokonywany jest transport. Zastępczy środek transportowy musi spełniał warunki dla danej części przedmiotu zamówienia określone w niniejszej SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest aby kierowca posiadał uprawnienia do kierowania pojazdem, którym świadczona będzie usługa. 10. O zmianie pojazdu Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie informując o przyczynie i okresie zmiany . 11. Zakres obowiązków kierowcy przy przewozach osób niepełnosprawnych: a) Kierowca jest zobowiązany do bezpłatnej pomocy w przemieszczaniu (transporcie) pasażera niepełnosprawnego od drzwi lokalu (mieszkania, domu, pomieszczenia) do pojazdu i odwrotnie. b) Dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście) osoby niepełnosprawnej do i z pojazdu. c) Opiekuje się, służy pomocą i radą osobie niepełnosprawnej. 12. Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać będzie się we wszystkie dni, w których będą odbywać się zajęcia szkolne. W przypadku braku osób do dowozu i odwozu na trasie usługa nie będzie realizowana. 13. Czas dowozu i odwozu przedmiotu zamówienia będzie podany Wykonawcy, z którym podpisze Zamawiający umowę na realizację usługi, w dniu podpisania umowy. Czas dowozu i odwozu będzie dostosowany do realizowanych zajęć edukacyjnych i może ulec zmianie. O każdorazowej zmianie Wykonawca będzie poinformowany przez Zamawiającego. 14. Zamawiający wymaga dokumentowania przejechanych kilometrów. Wykazana ilość kilometrów w rachunku/fakturze nie może przekroczyć ilości kilometrów na danej trasie wykazanej do niniejszego postepowania. Do każdego rachunku/faktury za zrealizowaną usługę musi być dołączone zestawienie potwierdzone przez Dyrektora Szkoły, do której dowożeni i odwożeni są uczniowie zgodne z zał. nr 8 do SIWZ. 15. Wymagany środek transportu to minimum 2 miejsca siedzące. Miejsca siedzące to liczba miejsc na jaką zarejestrowany jest pojazd bez miejsc stojących. 16. Wykaz trasy świadczonej usługi jest następujący: Dowóz Dowóz [przebieg trasy poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek] Liczba uczniów wsiadających na trasie Ilość km na trasie Mroczno nr 33 Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim RAZEM 1 12,50 Odwóz Odwóz [przebieg trasy poniedziałek, wtorek środa, czwartek, piątek] Liczba uczniów wsiadających na trasie Ilość km na trasie Zespół Szkół im. C.K.Norwida w Nowym Mieście Lubawskim Mroczno nr 33 RAZEM 1 12,50
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601710007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.grodziczno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach