Przetargi.pl
WYNAJEM SAMOCHODÓW PATROLOWYCH DO OBSŁUGI MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW W OLSZTYNIE

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-007 Olsztyn, ul. F. Szrajbera 9/10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5353500 , fax. 89 535-35-01
 • Data zamieszczenia: 2011-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Olsztynie
  ul. F. Szrajbera 9/10 9/10
  10-007 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5353500, fax. 89 535-35-01
  REGON: 00130182100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzdim.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYNAJEM SAMOCHODÓW PATROLOWYCH DO OBSŁUGI MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I MOSTÓW W OLSZTYNIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów patrolowych do objazdów kontrolnych dróg oraz innych terenów będących w administracji MZDiM w Olsztynie, a także innych terenów pozostających w zainteresowaniu służbowym MZDiM w Olsztynie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601710007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 13 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzdim.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach