Przetargi.pl
Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego

Gmina Biskupiec ogłasza przetarg

 • Adres: 13-340 Biskupiec, ul. Rynek 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 56 4745057 do 59 , fax. 56 4747952
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Biskupiec
  ul. Rynek 1 1
  13-340 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 56 4745057 do 59, fax. 56 4747952
  REGON: 00053281400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabiskupiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Biskupiec kredytu długoterminowego w kwocie 2 577 000,00 ( słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) na sfinansowanie realizowanego własnego zadania inwestycyjnego, współfinansowanego w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi gminnej Ostrowite-Osetno-Łąkorz zgodnie z Zarządzeniem Nr 41/2013 Wójta Gminy Biskupiec z dnia 12 lipca 2013r. termin uruchomienia kredytu: - 5 dni od dnia podpisania umowy ostateczna spłata kredytu nastąpi w dniu 30 grudnia 2019 roku. Spłata kredytu będzie następowała: - W ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca począwszy od 1 stycznia 2014 roku. - Pierwsza rata płatna w terminie do 31 stycznia 2014 roku. - 36 równych rat po 30 000,00 zł płatne w terminie od 31 stycznia 2014 roku do 30 grudnia 2016 roku, 35 równych rat po 41 583,00 płatne w terminie od 31 stycznia 2017r. do 30 listopada 2019r., ostatnia rata - 41 595,00 zł płatna w terminie do dnia 30 grudnia 2019 roku; - odsetki od kredytu będą naliczane w okresach miesięcznych od zrealizowanej kwoty kredytu i płatne w okresach miesięcznych. Zamawiający wymaga aby do naliczania odsetek stosowany był kalendarz rzeczywisty tj. kalendarz, w którym miesiąc i rok mają zawsze rzeczywistą liczbę dni. 2. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel In blanco 3. oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 3M: do oferty na dzień ogłoszenia przetargu, do umowy wg stawki obowiązującej w dniu poprzedzającym podpisanie umowy kredytowej. 4. Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej , częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycję na piśmie. 5. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. 6. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biskupiec.biuletyn.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach