Przetargi.pl
BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W WĘGORZEWIE - Etap II

Powiat Węgorzewski ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. 3 Maja 17B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4270960 , fax. 087 4270961
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Węgorzewski
  ul. 3 Maja 17B 17B
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4270960, fax. 087 4270961
  REGON: 51963459100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W WĘGORZEWIE - Etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie, wg załączonej dokumentacji technicznej. W zakres robót wchodzi: 1.1. termomodernizacja budynku szkolnego wraz z robotami towarzyszącymi 1.2. remont ogrodzenia i muru oporowego 1.3. wymiana okien w budynku internatu nr III 1.4. remont nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych 1.5. wykonanie schodów przy murze oporowym stanowiących dojście do nowobudowanej sali gimnastycznej i budynku szkoły Szczegółowy zakres robót ujęto w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 7. 2. W przypadku wystąpienia w dokumentacji technicznej nazw towarowych, znaków firmowych, nazw producentów, wyrobów, materiałów czy też artykułów budowlanych, należy uznać, że Zamawiający wskazuje typ, rodzaj, klasę a także jakość gatunkową; zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły budowlane, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne, czyli równoważne. 3. Warunki organizacyjno- techniczne 3.1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania wizji lokalnej miejsca inwestycji w terminie od 08.10.2013 r. do 21.10.2013 r. w godzinach urzędowania SOSW, tj. od 08:00 do 15:00. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego uzgodnienia terminu wizji lokalnej z p. Andrzejem Raczkowskim tel. 087 427 00 30. Koszt takiej wizyty ponosi Wykonawca. 3.2 Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu, najpóźniej w dniu podpisania umowy ustanowił kierownika budowy, robót, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, oraz dostarczy dowód jego przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa patrz Rozdział XV SIWZ. 3.3 Wykonawca robót ,kierownik budowy, w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót, oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 3.4 Wykonawca zapewni sobie pobór wody, energii elektrycznej itp. we własnym zakresie i na własny koszt. 3.5 Strony uzgodnią granice terenu budowy, stan i sposób korzystania z dróg i chodników na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Węgorzewie oraz inne niezbędne elementy współpracy wg protokołu przekazania terenu budowy. 3.6 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość robót, ich zgodność z dokumentacja techniczną. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia rozumiana jako staranność profesjonalisty. 3.7 Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo, zgodnie z art. 36 ust 4 i 5 ustawy pzp. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, wskazane w ofercie części zamówienia, które wykonawca powierzy podwykonawcy, zostaną doprecyzowane. Wymaga się przed podpisaniem umowy, wskazania szczegółowego zakresu prac, które będzie realizował podwykonawca, nazwę podmiotu, adres i inne szczegóły pozwalające zidentyfikować podmiot. Do zawarcia przez wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453210003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie z art. 45 ustawy. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł. słownie: pięć tysięcy złotych. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a. pieniądzu b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. gwarancjach bankowych d. gwarancjach ubezpieczeniowych e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.. 2. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez: Bank Spółdzielczy w Węgorzewie, Nr konta: 64 9348 0000 0000 0097 2000 0020 z dopiskiem wadium na roboty budowlane pn. BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO - REKREACYJNEGO W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO - WYCHOWAWCZYM W WĘGORZEWIE - Etap II. Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. 3. Zwrot i zatrzymanie wadium. 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: a. dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a b. unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictwa, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji (w miesiącach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http//:bip.warmia.mazury.pl/powiat_wegorzewski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach