Przetargi.pl
na dostawę sprzętu

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania ogłasza przetarg

 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Szkolna 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7611243 , fax. 089 7611228
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania
  ul. Szkolna 6 6
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7611243, fax. 089 7611228
  REGON: 28017605800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szkolazdumka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  na dostawę sprzętu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I - Dostawa komputerów przenośnych w ilości 8 szt. Dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 10 szt. Dostawa oprogramowania w ilości 18 kompletów. Dostawa tablic multimedialnych w ilości 1 szt. Dostawa projektorów multimedialnych w ilości 3 szt. Dostawa drukarki kolorowej w ilości 1 szt. CZĘŚĆ II - Dostawa aparatu fotograficznego w ilości 1 szt. Dostawa kamery w ilości 1 szt. CZĘŚĆ III - Dostawa rowerów w ilości 10 szt. CZĘŚĆ IV - Dostawa namiotów w ilości 4 szt. CZĘŚĆ V - Dostawa radioodtwarzacza w ilości 1 szt. Opis dodatkowy wspólny dla wszystkich urządzeń: - Jeżeli gdziekolwiek w SIWZ oraz w jej załącznikach pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny, tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. - Termin gwarancji liczy się od daty odbioru. - Każde urządzenie będzie posiadało kartę gwarancyjną. - Miejscem dostaw FRANCO jest Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim ul. Szkolna 6, 11-220 Górowo Iławeckie. - Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE. - Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego z dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie będzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadający Deklarację Zgodności. - Wszystkie dostarczane produkty będą nowe i pochodzące z bieżącej produkcji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302131006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 20 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.szkolazdumka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach