Przetargi.pl
Usługa drukowania plakatów, ulotek oraz okładek okolicznościowych na potrzeby projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020”

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400 , fax. 775 416 403
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, fax. 775 416 403
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/; https://bip.opolskie.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa drukowania plakatów, ulotek oraz okładek okolicznościowych na potrzeby projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Usługa drukowania plakatów, ulotek oraz okładek okolicznościowych na potrzeby projektu pn. „Wspieramy najlepszych III” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020”. W ramach zamówienia zostaną wykonane zgodnie z OPZ (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ ): Zamówienie dotyczy usługi drukowania 1000 szt. plakatów oraz 7000 szt. ulotek promujących projekt oraz 800 szt. okładek okolicznościowych na potrzeby projektu pn. „Wspieramy najlepszych III”, który realizowany jest w ramach Poddziałania 9.1.5 RPO WO 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYPEŁNIONY DRUK OFERTOWY sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ Oferty sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej i opatruje się własnoręcznym podpisem oraz składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. W druku ofertowym należy wpisać: Termin dostawy: …….….. dni roboczych (należy wpisać ) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadku braku wskazania terminu dostawy liczonego w dniach roboczych, licząc od dnia ostatecznej akceptacji wydruków próbnych plakatu i ulotki, wskazania terminu dłuższego niż 15 dni roboczych lub wskazania terminu w innej jednostce czasu (np. rok, m-c). Przez dni robocze rozumie się dni inne niż soboty oraz dni inne niż dni ustawowo wolne od pracy w rozumieniu ustawy z dn. 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 90) Do oferty zostanie załączona próbka - (1 szt.) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), tj. : Próbka - dostarczona okładka okolicznościowa z próbnym nadrukiem, wykonanego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ). Tj: - karton jednostronnie kredowy, jednostronnie foliowany - błyszczący, o wymiarach 44 cm x 31 cm, wklejona kieszonka na dokumenty, - nadruk kolorowy zgodnie z załączonym wzorem: logo Unii Europejskiej, logo Regionalnego Programu Operacyjnego, logo promocyjne OPOLSKIE, logo „Opolskie dla rodziny”, barwy RP oraz nadruk o treści: Program stypendialny Samorządu Województwa Opolskiego Wspieramy najlepszych, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu Województwa Opolskiego. Próbny egzemplarz okładki okolicznościowej musi mieć grafiki/nadruki identyczne z docelowymi oraz technologia musi być identyczna z wymaganą przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawcy nie zostanie dostarczona próbka lub gdy próbka będzie odbiegała od wymogów Zamawiającego w taki sposób, że na jej podstawie nie będzie można dokonać oceny w oparciu o zawarte w specyfikacji kryteria oferta Wykonawcy zostanie odrzucona. • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP: ust. 1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. ust. 2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. ust. 3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1. ust. 4 Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach