Przetargi.pl
Dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzatorów w pięciu pomieszczeniach biurowych w budynku UMWO przy ul. J. Hallera 9 w Opolu

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400 , fax. 775 416 403
 • Data zamieszczenia: 2019-04-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, fax. 775 416 403
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.umwo.opole.pl; bip.opolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzatorów w pięciu pomieszczeniach biurowych w budynku UMWO przy ul. J. Hallera 9 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zadanie nr 1 – dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu nr 45 o powierzchni 36 m2, zlokalizowanym na 3 kondygnacji budynku (2 piętro) - 1szt. Zadanie nr 2 – dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu nr 47 o powierzchni 34 m2 zlokalizowanym na 3 kondygnacji budynku (2 piętro) – 1 szt. Zadanie nr 3 – dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu nr 48 o powierzchni 24 m2 zlokalizowanym na 3 kondygnacji budynku (2 piętro) – 1 szt. Zadanie nr 4 – dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzatora ściennego w pomieszczeniu nr 38 o powierzchni 11m2, zlokalizowanym na 3 kondygnacji budynku (2 piętro) – 1 szt. Zadanie nr 5 – dostawa, instalacja i uruchomienie klimatyzatora kasetonowego pomiędzy pomieszczeniami nr 39.4 i nr 39.3 ( nad ścianką działową typu OPEN SPACE o wysokości ok. 2,10 m dzielącą ww. pomieszczenia ) – o łącznej powierzchni 79 m2, zlokalizowanymi na 3 kondygnacji budynku (2 piętro) – 1 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39717200-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach