Przetargi.pl
„Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji: „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego” oraz publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy".” Tytuł część I – Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego”. Tytuł część II – Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy"

Województwo Opolskie ogłasza przetarg

 • Adres: 45-082 Opole, ul. Piastowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
 • Data zamieszczenia: 2020-07-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Opolskie
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole, woj. opolskie
  tel. 775 416 400, , fax. 077 54 16 411
  REGON: 53141242100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/; https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji: „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego” oraz publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy".” Tytuł część I – Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego”. Tytuł część II – Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji: „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego” oraz publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy". W ramach zamówienia zostaną wykonane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ dla części I i/lub II): Część I: „Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego.” tj.: Publikacja „Dziedzictwo Kulinarne Opolskie i Produkty Tradycyjne Województwa Opolskiego” – nakład 2 000 sztuk. Część II: „Opracowanie graficzne, skład komputerowy, korekta językowa, przygotowanie do druku i druk publikacji (broszury) "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy." tj.: Broszura "Program Odnowy Wsi – aktywni opolscy liderzy" – nakład 2 000 sztuk.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79800000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w niniejszym postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów: Grupa kapitałowa. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 ustawy PZP. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (obowiązuje forma składania – oryginał). • Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy PZP: ust. 1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. ust. 2 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. ust. 3 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w ust.1. ust. 4 Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt VI.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Załączona przez Wykonawcę do oferty próbka wydruku zostanie wykorzystana przez Zamawiającego do porównania i oceny ofert (czytaj : SIWZ – „Kryteria oceny ofert”) Część I Próbka wydruku musi spełniać następujące wymagania : - forma papierowa, - 1 próbkę wydruku rozumianą jako 2 kartki zadrukowane jednostronnie w pełnym kolorze (jedna dot. sieci dziedzictwa kulinarnego, jedna dot. produktu tradycyjnego), - format papieru B5, papier kredowy, zadrukowany jednostronnie w pełnym kolorze, - powinna zawierać przykładową treść oraz zdjęcia udostępnione przez Zamawiającego. Każdy Wykonawca może załączyć tylko 1 próbkę wydruku rozumianą jako 2 kartki zadrukowane jednostronnie w pełnym kolorze. Niezałączenie wymaganej próbki lub załączenie 2 i więcej próbek lub też załączenie próbki niespełniającej jednego lub więcej powyższych wymagań, skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku złożenia próbki składającej się z większej ilości kartek wykonawca musi dokładnie oznaczyć, która kartka stanowi próbkę. Część II Próbka wydruku musi spełniać następujące wymagania: - forma papierowa, -1 próbkę wydruku rozumianą jako 2 kartki zadrukowane jednostronnie w pełnym kolorze. (dot. tematu odnowy wsi), - format papieru A5, papier kredowy, zadrukowany jednostronnie w pełnym kolorze, - powinna zawierać przykładową treść oraz zdjęcia udostępnione przez Zamawiającego Każdy Wykonawca może załączyć tylko 1 próbkę wydruku rozumianą jako 2 kartki zadrukowane jednostronnie w pełnym kolorze. Niezałączenie wymaganej próbki lub załączenie 2 i więcej próbek lub też załączenie próbki niespełniającej jednego lub więcej powyższych wymagań, skutkuje odrzuceniem oferty. W przypadku złożenia próbki składającej się z większej ilości kartek wykonawca musi dokładnie oznaczyć, która kartka stanowi próbkę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach