Przetargi.pl
Usługa dostępu do sieci Internet, konfiguracja urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania antywirusowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddziału w Gliwicach.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 15
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 00028836600028
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa dostępu do sieci Internet, konfiguracja urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania antywirusowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddziału w Gliwicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa dostępu do sieci Internet, konfiguracja urządzeń oraz aktualizacja oprogramowania antywirusowego dla Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie, Oddziału w Gliwicach. 2). Postępowanie prowadzone jest z podziałem na dwa zadania:zad nr 1 - Usługa dostępu do sieci Internet wraz z konfiguracją urządzeń, które realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy oraz zad nr 2 - Aktualizacja oprogramowania antywirusowego, które polega na udzieleniu Zamawiającemu 12 miesięcznej licencji na aktualizację programu antywirusowego zainstalowanego na urządzeniach brzegowych Fortigate 1000C. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 2.1 - 2.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.io.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach