Przetargi.pl
Wykonanie usług w zakresie codziennego dowozu i odwozu 1 ucznia niepełnosprawnego z Łazisk Górnych uczęszczającego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach przy ul. Edukacji 21 wraz z opieką nad nim w czasie tych przewozów z domu do szkoły i z powrotem

Gmina Łaziska Górne ogłasza przetarg

 • Adres: 43-170 Łaziska Górne, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3248000 , fax. 32 3248006
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łaziska Górne
  pl. Ratuszowy 1 1
  43-170 Łaziska Górne, woj. śląskie
  tel. 32 3248000, fax. 32 3248006
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.laziska.um.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług w zakresie codziennego dowozu i odwozu 1 ucznia niepełnosprawnego z Łazisk Górnych uczęszczającego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach przy ul. Edukacji 21 wraz z opieką nad nim w czasie tych przewozów z domu do szkoły i z powrotem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług w zakresie codziennego dowozu i odwozu 1 ucznia niepełnosprawnego z terenu Łazisk Górnych uczęszczającego do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21 wraz z opieką nad nim w czasie tych przewozów z domu do szkoły i z powrotem. 2. Uczeń niepełnosprawny będzie wsiadać i wysiadać z pojazdu: a) w miejscu zamieszkania, b) przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 w Tychach, ul. Edukacji 21. 3. Ilość km do przejechania w jedną stronę - około 20 - czyli w ciągu dnia około 40 km. 4. Przewóz będzie odbywał się w dni robocze wynikające z zajęć szkolnych tj. od 1 września 2016 roku do 30 czerwca 2017roku. 5. Dowóz nie będzie realizowany w czasie szkolnych ferii i w czasie absencji ucznia, spowodowaną chorobą lub inną ważną przyczyną. Zaś w dni wolne od zajęć dydaktycznych dowóz będzie organizowany na życzenie rodziców (np. w dni przerw świątecznych, sprawdzianów, egzaminów oraz w inne dni dodatkowo wolne od zajęć szkolnych, itp.). 6. Rodzice są zobowiązani poinformować Wykonawcę o odwołaniu przewozu w przypadku choroby dziecka lub z innej ważnej przyczyny do godziny 6.30 danego dnia. 7. Przypuszczalna liczba dni dowozu ucznia niepełnosprawnego wynosi: od września do grudnia 2016r. - 84 dni, a od stycznia do czerwca 2017r.- 115 dni. 8. Rozkład jazdy pojazdu dowożącego ucznia niepełnosprawnego do szkoły będzie podany Wykonawcy w ostatnim tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego. 9. Wykonawca zapewnia pojazd z kierowcą oraz opiekę osoby pełnoletniej nad uczniem niepełnosprawnym w czasie dowozu i odwozu ze szkoły. Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem. 10. Do zadań opiekuna należy: a) zapewnienie bezpieczeństwa przy wsiadaniu i wysiadaniu uczniowi niepełnosprawnemu z pojazdu oraz w pojeździe, b) opieka i nadzór podczas doprowadzenia ucznia niepełnosprawnego z pojazdu do szkoły, przekazanie opieki nad nim wychowawcy w szkole, c) odbieranie ucznia niepełnosprawnego spod opieki wychowawcy i doprowadzenie go do pojazdu, przekazywanie rodzicom informacji ze szkoły, d) zwracanie w sposób kulturalny uwagi na zachowanie się dziecka podczas przewozu, e) udzielanie pomocy przy ubieraniu i rozbieraniu w szkole oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu w sytuacjach, gdy uczeń wymaga takiej pomocy. 11. Szczegółowe warunki realizacji usługi są określone w projekcie umowy. 12. W ofercie należy podać cenę za jeden dzień przewozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły wraz z opieką nad nim. (1 dowóz, 1 odwóz).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas podstawienia pojazdu zastępczego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: przetargi.laziska.um.gov.pl/RP-15-16/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach