Przetargi.pl
Zakup usług dostępu do Internetu oraz wsparcia technicznego dla uczestników projektu Internet oknem na świat - kontynuacja.

Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 49-71-497 , fax. 33 49-71-786
 • Data zamieszczenia: 2015-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała - Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Informatyki
  pl. Ratuszowy 1 1
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 49-71-497, fax. 33 49-71-786
  REGON: 00051566100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług dostępu do Internetu oraz wsparcia technicznego dla uczestników projektu Internet oknem na świat - kontynuacja.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: świadczenie - w okresie 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego (przy czym nie wcześniej niż od dnia 28 listopada 2015 r.) - w miejscach zamieszkania 150 uczestników Projektu usługi stałego dostępu do Internetu, zapewniającego nielimitowany transfer, bez jakichkolwiek ograniczeń czasu dostępu, wraz z dostarczeniem i instalacją zestawów (infrastruktury) umożliwiających uczestnikom Projektu korzystanie z tej usługi, świadczenie - w okresie 36 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego (przy czym nie wcześniej niż od dnia 28 listopada 2015 r.). - w miejscach zamieszkania 150 uczestników Projektu - usługi pomocy technicznej rozumianej jako: telefoniczne przyjmowanie zgłoszeń problemów i awarii od uczestników Projektu przez dedykowaną bezpłatną linię typu 800 lub za pośrednictwem numeru kontaktowego stacjonarnego będącego w strefie numeracyjnej 33, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-18:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), przyjmowanie zgłoszeń problemów i awarii od uczestników Projektu za pośrednictwem formularza na stronie internetowej lub wysłanego przez uczestnika Projektu na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę, rozwiązywanie problemów oraz usuwanie awarii innych niż sprzętu komputerowego i oprogramowania, związanych z korzystaniem przez uczestników Projektu z usługi, o której mowa w pkt. 1, w czasie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zgłoszenia problemu lub awarii, za pomocą zdalnego oprogramowania lub w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, lub telefonicznie, lub mailowo, rozwiązywanie problemów oraz usuwanie awarii sprzętu komputerowego i oprogramowania nie objętych gwarancją jakości na sprzęt komputerowy i oprogramowanie udzielonej przez Qumak S.A. - gwarancja jakości na sprzęt i oprogramowanie, w czasie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zgłoszenia problemu lub awarii, za pomocą zdalnego oprogramowania lub w miejscu zamieszkania uczestnika Projektu, lub telefonicznie, lub mailowo, ezawiadamianie gwaranta - w imieniu uczestnika Projektu - o awariach sprzętu komputerowego i oprogramowania, objętych gwarancją jakości na sprzęt komputerowy i oprogramowanie udzielonej przez Qumak S.A. - gwarancja jakości na sprzęt i oprogramowanie w terminie 1 dnia od dnia otrzymania zgłoszenia od uczestnika Projektu. Wykonanie przeglądu sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz działania usługi, o której mowa w pkt.1, w okresie 29-31 miesiąca obowiązywania Umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 724110004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Szybkość łącza internetowego (download)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bielsko.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach