Przetargi.pl
Usługa doradztwa księgowego na rzecz MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 10-683 Olsztyn, Ul. Trylińskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 794 38 12 12
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
  Ul. Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 794 38 12 12
  REGON: 28152400100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opnt.olsztyn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa doradztwa księgowego na rzecz MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego w ramach projektu: „Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator” realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.01.03.01-28-0001/18-00 w ramach osi priorytetowej 1- „Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur” działanie 1.3 – „Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)” poddziałanie 1.3.1 – „Inkubowanie przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach realizacji projektu Warmińsko-Mazurski Start-up Inkubator, przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju (do 3 lat działalności), prowadzące działalność i zarejestrowane na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymują wsparcie w postaci usług podstawowych i specjalistycznych, które mają na celu przygotowanie MŚP do zafunkcjonowania na rynku z w pełni gotowym do sprzedaży innowacyjnym produktem/ usługą oraz opracowanym modelem biznesowym. Usługi doradztwa księgowego obejmują m.in.: opracowanie polityki rachunkowości w firmie, pomoc przy wyborze i wdrażaniu programów księgowych, analiz, dostosowanie rozwiązań do wymogów prawa, ocena zdarzeń gospodarczych pod względem podatkowym i ich wpływ na wynik finansowy firmy. Łącznie przewidziano maksymalnie 410 godzin doradztwa (średnio po 10 godzin na 1 MŚP). Liczba wykorzystanych godzin będzie zależała od indywidualnych potrzeb MŚP. Zamawiający (jeden z czterech partnerów) zapłaci za faktycznie wykonaną liczbę godzin doradztwa na podstawie miesięcznej karty ewidencji czasu i zakresu realizowanych działań, której wzór przedstawiciele Zamawiającego udostępnią niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy protokołu, 1 godzina doradztwa to 60 minut.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79211000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony i podpisany formularz opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z Załącznikiem nr 9 – jeżeli dotyczy. 4. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem. 5. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą (KRS, CEIDG, umowa spółki etc.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach