Przetargi.pl
Dokończenie rozpoczętej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach zlokalizowanej na działce miejskiej przy ul. Słowackiego.

Gmina Miejska Bartoszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 7629804, 7629819 , fax. 89 7629805
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Bartoszyce
  ul. Bohaterów Monte Cassino 1
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7629804, 7629819, fax. 89 7629805
  REGON: 51074348500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokończenie rozpoczętej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach zlokalizowanej na działce miejskiej przy ul. Słowackiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na dokończeniu rozpoczętej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach zlokalizowanej na działce miejskiej nr 2/78 przy ul. Słowackiego. 1.1. Podstawowe parametry obiektu: - powierzchnia zabudowy około 2938,40m2 - powierzchnia użytkowa około 4510,60m2 - kubatura budynku około 35 145,40m3 - długość około 64,87m - szerokość około 47,92m - wysokość około 15,07m 1.2. Hala to budynek trzy kondygnacyjny o jednej kondygnacji podziemnej i dwu nadziemnych. Bryłę główną stanowi hala o wymiarach 49,2x36,41x9,5m z areną, mieszczącą boiska do uprawiania piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i futsalu. Dla widzów przewidziano widownię stałą na 300 osób usytuowaną nad magazynami sprzętu oraz miejsca na ostatniej kondygnacji przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W piwnicy budynku zaprojektowano siłownię o powierzchni 366,5m2 oraz salę ćwiczeń o powierzchni 117,4m2, cztery zespoły szatniowo-sanitarne, pomieszczenia socjalne dla pracowników, pomieszczenie wentylatorowni i węzła cieplnego. Na parterze przewidziano pokój trenerów połączony z pokojem pomocy medycznej i dziesięć zespołów szatniowo-sanitarnych. Na piętrze przewidziano salę ćwiczeń, zespoły szatniowo-sanitarne oraz pokoje administracji. Obiekt o konstrukcji ramowej z dźwigarów i tężników z drewna klejonego na słupach żelbetowych i ścianach szczytowych murowanych. Przykrycie dach blachą stalową trapezową. instalacja wod-kan, co, cwu, przeciwpożarowa, elektryczna, kanalizacji deszczowej. Węzeł cieplny zasilany z ciepłowni miejskiej z odzyskiem ciepła z wentylacji przez rekuperator. 1.3. Elementy i rodzaje robót: a) Roboty budowlane i roboty drogowe, b) Instalacja wentylacji mechanicznej, nawiewno wywiewnej i grzewczej, c) Instalacja kanalizacji sanitarnej, d) Instalacja ciepłej i zimnej wody, e) Instalacja c.o. i c.t. e) Instalacja kanalizacji deszczowej podciśnieniowej, f) Przyłącze wodociągowe i podziemna instalacja, g) Kanalizacja deszczowa z przykanalikami, h) Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne, i) Wyposażenie 1.4. Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w projekcie budowlanym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach, które są załącznikiem do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 000,00zł, słownie: sto tysięcy złotych. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Millennium SA o/Bartoszyce nr 70 1160 2202 0000 0000 6190 9697 z adnotacją: "wadium -Dokończeniu rozpoczętej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bartoszycach zlokalizowanej na działce miejskiej przy ul. Słowackiego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko¬ wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wystąpienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę, które stanowić będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Dokument o którym mowa w pkt. V.3. ppkt. 2) jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. 4) Kosztorys ofertowy - wypełniony metodą kalkulacji szczegółowej z dokładnością do dwu miejsc po przecinku w wersji elektronicznej w formacie PDF lub ATH

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach