Przetargi.pl
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach

Urząd Gminy Szczytno ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, Łomżyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6232580, 6232584, , fax. 896 232 592
 • Data zamieszczenia: 2020-05-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Szczytno
  Łomżyńska 3
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6232580, 6232584, , fax. 896 232 592
  REGON: 54376900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug.szczytno.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrochach. Zakres zamówienia obejmuje: Budowę sali sportowej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Wawrochach. Główna sala sportowa jednokondygnacyjna. W części zaplecza zaprojektowano: pomieszczenia magazynowe (magazyn sprzętu sportowego, magazyn sprzętu gimnastycznego), pokój trenerów z łazienka, szatnię ogólnodostępną dla widowni, pomieszczenia wc, dwa zespoły szatniowe, pomieszczenia gospodarczo-porządkowe, kotłownię na paliwo stałe, skład opału i skład popiołu. Na parterze budynku zaprojektowano również dwie sale lekcyjne. Realizację inwestycji przewidziano w dwóch etapach: 2020 r. - etap I – stan surowy zamknięty, 2021 r. - etap II – roboty wykończeniowe. 2. Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac budowlanych: • Etap I: - roboty ziemne - wykonanie fundamentów i ścian nadziemia, -wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia, - podłoża i posadzki, - montaż stolarki drzwiowej i okiennej, - roboty w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i c. o. • Etap II: - roboty elewacyjne, - posadzki, tynki, okładziny i oblicowania, - roboty w zakresie instalacji sanitarnej, elektrycznej i c. o. - wykonanie utwardzeń i podjazdów, - wyposażenie, - roboty rozbiórkowe i porządkowe. Szczegółowy zakres w/w prac do wykonania określony został w dokumentacji projektowej budowlanej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiał pomocniczy dla Wykonawcy, który w celu opracowania oferty winien opracować własny przedmiar robót opierając się na projekcie dokumentacji budowlanej. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót obejmują całość zadania inwestycyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212225-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach