Przetargi.pl
Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.

Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-000 Środa Wielkopolska, Żwirki i Wigury
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 612 854 032, , fax. 612 853 645
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
  Żwirki i Wigury 10
  63-000 Środa Wielkopolska, woj. wielkopolskie
  tel. 612 854 032, , fax. 612 853 645
  REGON: 30856000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.szpitalsredzki.pl/category/zamowienia-publiczne/2019/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę całodziennego wyżywienia dla pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej. Usługa realizowana będzie w okresie 12-miesięcznym, począwszy od dnia 1 maja 2019 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem: rodzaju diet, szacowanej ilości przygotowywanych posiłków, a także sposobu realizacji usługi określony został w załączniku nr 1 do SIWZ. Do SIWZ został załączony również wzór umowy, która zostanie podpisana z wybranym wykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium (przepisy art. 45. PZP): Zamawiający ustalił wysokość wadium w kwocie: 5 000,00 zł /pięć tysięcy złotych 00/100/ Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Forma wadium 2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją nieodwołalną i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Szpital Średzki Serca Jezusowego Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 10, 63-000 Środa Wielkopolska na nr konta: Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni – nr 22 1440 1101 00000000 1584 9045 z dopiskiem: „Wadium w przetargu na: Usługa całodziennego żywienia pacjentów Szpitala Średzkiego Serca Jezusowego Sp. z o.o. b) Zamawiający, wymaga by wadium wnoszone w innych formach niż w pieniądzu, a dopuszczonych do wniesienia zgodnie z ustawą Pzp, było złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego - przed upływem terminu składania ofert. Złożenie oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innych formach niż pieniądz, o którym mowa w niniejszym punkcie jest wymagane jako warunek konieczny. c) Zaleca się, by do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tzn. potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego lub potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego. Załączenie w/w kopii do oferty, o których mowa w niniejszym punkcie jest pożądane, lecz nie jest to warunek konieczny. 4. Termin wniesienia wadium Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 5. Zwrot wadium 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w przypadku, o którym mowa w ppkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) W pozostałych sprawach dotyczących zwrotu wadium, nieuregulowanych w niniejszym dziale SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp. 6. Utrata wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie przez Wykonawcę przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest wpisany do rejestru zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność, podległych urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) pełnomocnictwo, z którego wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów; 3) Wraz z ofertą Wykonawca załączy: - jadłospis (3 egzemplarze) na pierwsze 14 dni świadczenia usługi tj. od dnia 1 maja do dnia 14 maja 2019 roku. Przygotowany jadłospis musi uwzględniać diety, dla których opracowania jadłospisu oczekuje Zamawiający. Poza tym musi zawierać określenie gramatury poszczególnych składników posiłków, rozkład makroskładników oraz ich kaloryczność. W jadłospisie muszą zostać określone alergeny. - Po 3 porcje posiłków według poniższych wskazań: - śniadanie – skład dowolny + napój (dieta cukrzycowa) - zupa jarzynowa 250 ml (dieta lekkostrawna) - kolacja – skład dowolny (dieta podstawowa) Do przygotowanych porcji dostarczyć należy opis wraz z podaną gramaturą, rozkładem makroskładników oraz kalorycznością.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach