Przetargi.pl
Usługa polegająca na prowadzeniu kuchni szkolnej i żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej, wraz z dzierżawą pomieszczeń

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 ogłasza przetarg

 • Adres: 61-062 Poznań, ul. Leszka 42
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7
  ul. Leszka 42
  61-062 Poznań, woj. wielkopolskie
  REGON: 364482876
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa polegająca na prowadzeniu kuchni szkolnej i żywieniu dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkoły podstawowej, wraz z dzierżawą pomieszczeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych w okresie od 01.03.2023 r. do 24.02.2024 r.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia) oraz w załączniku nr 3a do SWZ (wzór umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55322000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach