Przetargi.pl
Skórzewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzewskiej, Świerkowej, Modrzewiowej oraz w drodze wewnętrznej dz. nr 259/5 wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Skórzewskiej.

Gmina Dopiewo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-070 Dopiewo, ul. Leśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0618148331 w 34 , fax. 618 148 092
 • Data zamieszczenia: 2019-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dopiewo
  ul. Leśna
  62-070 Dopiewo, woj. wielkopolskie
  tel. 0618148331 w 34, fax. 618 148 092
  REGON: 63125873800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Skórzewo - budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzewskiej, Świerkowej, Modrzewiowej oraz w drodze wewnętrznej dz. nr 259/5 wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Skórzewskiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 3.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Skórzewskiej, Świerkowej, Modrzewiowej oraz w drodze wewnętrznej dz. nr 259/5, o długości ok. 934 mb, budowa przepompowni ścieków PS oraz budowa wodociągu o długości ok. 245 mb. Informacje dodatkowe: a) W cenę ofertową należy wkalkulować wykonanie odtworzenia nawierzchni zgodnie z dokumentacją. b) Montaż oznakowania tymczasowego na czas robót należy wykonać wg własnej przygotowanej i uzgodnionej dokumentacji. c) Wykonawca pokrywa opłaty za składowanie ziemi z wykonanego koryta. d) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego zarządcy dróg na zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogi. Opłatę za zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca. e) Podczas robót należy nie dopuszczać do zanieczyszczenia pasa drogowego zarówno w obrębie terenu budowy, jak i poza nim. W przypadku jego zanieczyszczenia należy niezwłocznie teren drogi posprzątać. W cenę oferty należy również wkalkulować koszty związane z bieżącym utrzymaniem przejezdności. Wszelkie szkody powstałe w wyniku zabrudzenia nawierzchni drogowej powstałe w związku z budową (w tym transportem i dowozem materiałów) odpowiadać będzie Wykonawca robót. W przypadku kiedy Wykonawca nie będzie się wywiązywał z bieżącego utrzymywania czystości nawierzchni lub przejezdności w czasie prowadzenia robót Inwestor zleci zakres wnioskowanych prac firmie zewnętrznej, a kosztami obciąży Wykonawcę lub wartość tych zobowiązań zostanie potrącona z wystawianych przez wykonawcę faktury. f) W razie kolizji istniejących urządzeń nie przewidzianych w dokumentacji z projektowaną inwestycją należy wystąpić i uzyskać od właścicieli poszczególnych mediów warunki przebudowy kolidujących urządzeń. g) Ze względu na możliwość występowania wysokiego poziomu wody gruntowej, należy skalkulować odwodnienie wykopów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 65.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w niniejszym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale 10. 1-4 niniejszej SIWZ - Załącznik nr 3 i Załącznik nr 4 do SIWZ, 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów do oferty załączyć powinien zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie składa każdy z takich wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach