Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 61-825 Poznań, ul. Krysiewicza
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48618506200 , fax. +48618529806
 • Data zamieszczenia: 2019-04-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
  ul. Krysiewicza 7/8
  61-825 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. +48618506200, fax. +48618529806
  REGON: 63086314700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa produktów leczniczych dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczych. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 zamówień częściowych. Zamówienie częściowe nr 1 - dostawa różnych leków, zamówienie częściowe nr 2 - dostawa różnych leków, zamówienie częściowe nr 3 - dostawa różnych leków, zamówienie częściowe nr 4 - dostawa różnych leków, zamówienie częściowe nr 5 - dostawa różnych leków, zamówienie częściowe nr 6 - dostawa różnych leków, zamówienie częściowe nr 7 - dostawa różnych leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33690000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia w oparciu o: dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada zezwolenie (koncesję) Głównego Inspektora Farmaceutycznego na obrót hurtowy produktami leczniczymi na terenie Polski, lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest podmiotem odpowiedzialnym uprawionym do wprowadzenia do obrotu danego produktu leczniczego albo w zakresie asortymentu będącego wyrobem medycznym- dokumenty dotyczące obrotu wyrobami medycznymi zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. 2017 poz. 211 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy, 2.Formularz cenowy, 3. Pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach