Przetargi.pl
Usługa całodobowego dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 30
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 614427314
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI
  ul. Poznańska 30
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 614427314
  REGON: 639820004
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa całodobowego dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie własnym nakładem sił i środków usługi w zakresie codziennego, całodobowego produkowania i sukcesywnego dostarczania posiłków dla pacjentów szpitala Zamawiającego położonego w Nowym Tomyślu przy ul. Sienkiewicza 3, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia jakie obowiązują w zamkniętych zakładach żywienia zbiorowego oraz zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2022 poz. 2132 ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy z uwzględnieniem właściwości odżywczych i kaloryczności posiłków, ich jakości, zróżnicowania, walorów smakowych i estetycznych oraz właściwej temperatury. Przygotowywanie posiłków odbywać się będzie z uwzględnieniem diet stosowanych w szpitalu Zamawiającego. Szczegółowe określenie diet znajduje się w zał. nr 1 A do SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”.W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego Zamawiający zastrzega możliwość zlecenia dodatkowo dowozu przez Wykonawcę posiłków do Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Opalenicy. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć we własnym zakresie niezbędne pomieszczenia, urządzenia, narzędzia, materiały, surowce, personel oraz środki transportowe niezbędne do prawidłowej realizacji Usług składających się na przedmiot niniejszego zamówienia.Wykonawca obowiązany jest wykonywać przedmiot zamówienia nieprzerwanie, przez cały czas trwania umowy, co oznacza konieczność zapewnienia całodziennego wyżywienia przez 7 dni w tygodniu bez względu na to czy są to dni ustawowo wolne od pracy i święta, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami dot. placówek służby zdrowia.Przewidywana szacunkowa ilość posiłków w okresie obowiązywania umowy składających się na całodobowe wyżywienie pacjentów wynosi ok. 80 000 osobodni oraz dodatkowo ok. 15 000 podwieczorków dla diabetyków, zupy na przyjęcia ok. 3 000 porcji, 4 400 porcji diety płynnej i kleiku oraz ok. 500 opakowań do posiłków dla pacjentów z chorobami zakaźnymi.Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamawianych posiłków nie więcej niż o 10% ilości zamówienia podstawowego (Prawo opcji).Podana przez Zamawiającego liczba posiłków (osobodni żywienia) ma charakter szacunkowy i w trakcie realizacji przedmiotowej umowy może ulec zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od bieżących rzeczywistych potrzeb Zamawiającego związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację umowy na poziomie przynajmniej 50% zamówienia podstawowego. Informacja o ilości faktycznie zamawianych posiłków w ostatnich 12 miesiącach przedstawione zostały Rozdz. XV. Sposób obliczenia ceny.Przedmiot zamówienia winien być przygotowywany z zachowaniem zasad systemu HACCP w warunkach sanitarnych i higienicznych określonych w szczególności w:1. Rozporządzeniu nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30 kwietnia 2004r. ze zm.),2. Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2132 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,3. Ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z 25 sierpnia 2006r. (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2132),4. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17 kwietnia 2007r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zamkniętego (Dz.U. z 2007r. nr 80, poz. 545 ze zm.)5. systemie HACCP.Posiłki dostarczane będą w ustalonych porach dnia zgodnie z harmonogramem określonym w Załączniku nr 1A do niniejszego ogłoszenia „Istotne warunki zamówienia”. Samochód, w którym Wykonawca dostarczać będzie żywność powinien być dostosowany do realizacji przedmiotu zamówienia. Transport posiłków odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznik nr 1A do niniejszej SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. Szczegółowe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawione są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach