Przetargi.pl
Usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym

MIASTO KALISZ ogłasza przetarg

 • Adres: 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIASTO KALISZ
  Główny Rynek 20
  62-800 Kalisz, woj. wielkopolskie
  REGON: 250855877
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie pojazdów z dróg na terenie miasta Kalisza i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. W przypadku Zadania nr 1 zakres rzeczowy obejmuje:1) usuwanie z drogi:a) rowerów, motorowerów,b) motocykli,c) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) do 3,5t,d) hulajnóg elektrycznych lub urządzeń transportu osobistego;2) przechowywanie na parkingu strzeżonym wykonawcy pojazdów usuniętych z drogi, o których mowa w pkt. 4.2.1.1 SWZ oraz pojazdów usuniętych z drogi przed dniem 1 stycznia 2023 r. przewiezionych na parking Wykonawcy przez Zamawiającego do czasu odebrania przez właściciela lub osobę uprawnioną, utylizacji bądź odsprzedaży przez Miasto Kalisz.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ, w tym w projekcie umowy.3. Umowa w zakresie Zadania 1 będzie realizowana w sposób następujący:a) usuwanie pojazdów od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r.,b) przechowywanie pojazdów od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy - w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.1. W przypadku Zadania nr 2 zakres rzeczowy obejmuje:1) usuwanie z drogi:a) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 3,5t do 7,5t,b) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 7,5t do 16t,c) pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) powyżej 16t;2) przechowywanie na parkingu strzeżonym wykonawcy pojazdów usuniętych z drogi, o których mowa w pkt. 4.2.1.1 SWZ oraz pojazdów usuniętych z drogi przed dniem 1 stycznia 2023 r. przewiezionych na parking Wykonawcy przez Zamawiającego do czasu odebrania przez właściciela lub osobę uprawnioną, utylizacji bądź odsprzedaży przez Miasto Kalisz.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w SWZ, w tym w projekcie umowy.3. Umowa w zakresie Zadania 2 będzie realizowana w sposób następujący:a) usuwanie pojazdów od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2024r.,b) przechowywanie pojazdów od dnia 1 stycznia 2023r. do 31 grudnia 2025r.lub do wyczerpania kwoty brutto określonej w § 6 ust. 1 umowy - w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi jako pierwsze.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach