Przetargi.pl
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

Gmina Sośnicowice ogłasza przetarg

 • Adres: 44-153 Sośnicowice, Rynek 19
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2387191 w. 330 , fax. 032 2387550
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sośnicowice
  Rynek 19 19
  44-153 Sośnicowice, woj. śląskie
  tel. 032 2387191 w. 330, fax. 032 2387550
  REGON: 00053994000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Trachach (przysiółki Zamoście i Nowa Wieś) - opracowanie projektu przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej 60 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) na terenie gminy Sośnicowice ,sołectwo Trachy, przysiółki Zamoście i Nowa Wieś. Wymogiem Zamawiającego jest, aby Wykonawca (Projektant) stosował wyłącznie rozwiązania, dla przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ, których producenci i dostawcy przedstawią deklaracje zgodności właściwości użytkowych zgodnych z normą PN-EN 12566-3+A1:2009 wystawione przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską i oznakowane znakiem CE. Projektowane urządzenia muszą posiadać pełny raport z badań, zgodny z normą jak wyżej, potwierdzający skuteczność oczyszczania, wystawiony przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską potwierdzający, że ścieki oczyszczone wprowadzane do wód lub ziemi spełniają parametry określone w obowiązujących przepisach. Szczegółowy wykaz nieruchomości ze wskazaniem właścicieli, numerów posesji dla których należy opracować dokumentację zostanie przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia bądź zwiększenia ilości przewidzianych do zaprojektowania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na etapie realizacji zamówienia. Zastrzeżenie powyższe jest zależne między innymi od braku np. możliwości budowy oczyszczalni z przyczyn technicznych bądź formalnych jak również ostatecznej weryfikacji listy zgłoszeń mieszkańców. Kwota wynagrodzenia zostanie określona na podstawie ilości faktycznie zaprojektowanych oczyszczalni, tj. kwota wynagrodzenia = ilość zaprojektowanych PBOŚ x cena jednostkowa. W przypadku, gdzie nie ma możliwości budowy oczyszczalni z powodów technicznych bądź formalnych Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć pisemną opinię wraz z uzasadnieniem przyczyn. Wykonawca w takiej sytuacji odstępuje od wykonania projektu i nie pobiera wynagrodzenia umownego za dokumentację dla danej lokalizacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000 PLN-jeden tysiąc złotych Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu, b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach