Przetargi.pl
Udzielenie kredytu w wysokości 4.300.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2020 roku

Gmina Miejska Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, Rzepnikowskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 455 300 , fax. 896 452 558
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Lubawa
  Rzepnikowskiego 9A
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 455 300, fax. 896 452 558
  REGON: 51074347900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://lubawa.bip-wm.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu w wysokości 4.300.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu w wysokości 4.300.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2020 roku. 2. Terminy spłaty kredytu: lata 2020-2031 Spłata w dniu: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 28.02 25 000 25 000 50 000 75 000 75 000 117 500 125 000 143 750 168 750 125 000 132 500 30.05 25 000 25 000 50 000 75 000 75 000 117 500 125 000 143 750 168 750 125 000 132 500 30.08 25 000 25 000 50 000 75 000 75 000 117 500 125 000 143 750 168 750 125 000 132 500 30.11 50 000 25 000 25 000 50 000 75 000 75 000 117 500 125 000 143 750 168 750 125 000 132 500 Razem 50 000 100 000 100 000 200 000 300 000 300 000 470 000 500 000 575 000 675 000 500 000 530 000 3. Należne odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania z kredytu, licząc od dnia jego udzielenia. Naliczanie odsetek dokonuje się w miesięcznych okresach i o ich wysokościach należy poinformować Kredytobiorcę. Odsetki od wykorzystanego kredytu są płatne po zakończeniu kwartału kalendarzowego w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji ( np. pismo, fax )o wysokości naliczonych odsetek, przy czym: a) pierwszy okres obrachunkowy liczony jest od dnia wypłaty i kończy się 31.12.2020 roku, b) kolejne kwartalne okresy obrachunkowe (kwartał kalendarzowy) liczone są od następnego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu obrachunkowego, c) ostatni okres obrachunkowy kończy się w dniu poprzedzającym całkowitą spłatę kredytu. Ostatnia rata odsetek jest płatna w terminie spłaty ostatniej raty kredytu. d) Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytowy. Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo wolny od pracy, spłat a odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy. e) Oprocentowanie kredytu liczone wg zmiennej stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego), (publikowanej w internetowym serwisie informacyjnym Reuters o godz.11.00) powiększonej (+) /pomniejszonej (-) o stałą marżę banku wyrażoną w punktach procentowych. W przypadku, gdy pierwszy dzień okresu odsetkowego jest dniem ustawowo wolnym od pracy stosuje się stawkę z kolejnego dnia roboczego następującego po tym dniu. Jeżeli dniem wolnym od pracy dla Wykonawcy jest sobota nie będąca dniem świątecznym stosuje się stawkę WIBOR z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego pierwszy dzień okresu odsetkowego. f) Zamawiający ma prawo dokonać wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub jego części bez uprzedniego powiadomienia Kredytodawcy i bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej, częściowej spłaty kredytu, okres kredytowania pozostaje bez zmian, chyba, że Kredytobiorca złoży odmienną dyspozycje na piśmie. g) Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. h) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 4. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 5. Pozostałe informacje: a) Gmina nie realizuje postępowania naprawczego i nie przystępuje do jego realizacji, b) Gmina nie jest i nie była w restrukturyzacji w innym banku, c) Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie standardowej deklaracji wekslowej w wersji zaproponowanej przez Bank. Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę tylko na deklaracji wekslowej. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7. Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę Zamawiający dołącza do Specyfikacji następujące dokumenty(zał nr 5): a) sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce i deficycie za 2018r, 2019r, I kwartał 2020r. b) sprawozdanie Rb-PDP - z wykonania podstawowych dochodów podatkowych za 2018 r, 2019 r c) sprawozdanie Rb-27S - z wykonania dochodów budżetowych( zbiorczo) za 2018 r, 2019 r., I kwartał 2020. d) sprawozdanie Rb-28 S - z wykonania wydatków budżetowych (zbiorczo) za 2018 r, 2019 r., I kwartał 2020, e) sprawozdanie Rb -Z o zobowiązaniach za rok 2018 r, 2019 r., I kwartał 2020 f) sprawozdanie Rb-N o należnościach za rok 2018 r, 2019 r., I kwartał 2020 g) Uchwała Nr XIV/150/2020 Rady Miasta Lubawa z dnia 27.03.2020 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Lubawa w 2020 roku h) zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Gminy Miejskiej Lubawa REGON, i) decyzja o Numerze Identyfikacji Podatkowej Gminy Miejskiej Lubawa, j) informacje dodatkowe, w tym wykaz kredytów, pożyczek i gwarancji, Wykaz poręczeń i zobowiązań udzielonych przez Gminę, k) opinia RIO o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w wysokości 4.300.000,00 zł, l) opinia RIO o wykonaniu budżetu Miasta Lubawa 2018; 2019; m) opinia RIO o projekcie budżetu Miasta Lubawa na rok 2020; n) opinia RIO w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) 2020-2039; o) opinia RIO dotycząca prognozowanej kwoty długu; p) opinia RIO dotycząca możliwości sfinansowania deficytu; 8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że: a) nie dopuszcza przedstawienia w przetargu własnych projektów umów. b) nie będzie wypełniał żadnych druków dostarczonych przez Wykonawców bowiem Zamawiający dostarczył w SWIZ wszelkie dane, które umożliwiają sporządzanie przez Wykonawców własnych analiz, w związku z powyższym Zamawiający nie będzie przetwarzał danych zawartych w SIWZ, c) informacje o osobach jakie reprezentują Gminę Miejską Lubawa są dostępne na stronie BIP, d) dokumenty o wyborze i powołaniu osób reprezentujących Gminę będą udostępnione wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu, e) zaświadczenie z ZUS i zaświadczenie z US, będą udostępnione wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu, 9. Wymagania z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. -Kodeks pracy (t.j. Dz.U.2019.1040 z późń. zm.), gdyż przedmiotem zamówienia są usługi finansowe polegające na przekazaniu środków pieniężnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej Wykonawca musi wykazać, że: uprawnienia do wykonywania działalności bankowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, o którym mowa w §VII ust. 1 pkt.1) SIWZ. Następnie na podstawie na podstawie załączonej oferty kserokopii dokumentu, o którym mowa w §VII ust. 7 pkt.1) SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach