Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie CZĘŚĆ II - Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Stawigudzie CZĘŚĆ III – Wykonanie elementów organizacji ruchu ulicy Polnej w Stawigudzie

Gmina Stawiguda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-034 Stawiguda, ul. Olsztyńska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 895 126 475 , fax. 895 126 910
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stawiguda
  ul. Olsztyńska 10
  11-034 Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 895 126 475, fax. 895 126 910
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.stawiguda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Polnej w Stawigudzie CZĘŚĆ II - Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Stawigudzie CZĘŚĆ III – Wykonanie elementów organizacji ruchu ulicy Polnej w Stawigudzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ II - Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Stawigudzie Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie sieci kablowej nn oświetleniowej wraz ze słupami i oprawami oświetleniowymi, złączem kablowo-pomiarowym oraz szafką oświetleniową. Oprawy oświetleniowe LED montowane bezpośrednio na słupach aluminiowych. CZĘŚĆ III – Wykonanie elementów organizacji ruchu ulicy Polnej w Stawigudzie Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie elementów organizacji ruchu na ulicy Polnej w Stawigudzie w postaci znaków drogowych zgodnie z projektem organizacji ruchu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: Dla CZĘŚCI II: 1 000,00 zł z dopiskiem Wadium – CZĘŚĆ II – Budowa oświetlenia ulicy Polnej w Stawigudzie Dla CZĘŚCI III: 10,00 zł z dopiskiem Wadium – CZĘŚĆ III – Wykonanie elementów organizacji ruchu ulicy Polnej w Stawigudzie Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 0008 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299.) sposób przekazania: Wraz z ofertą umieszczone w odrębnej kopercie. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego. Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 1 2) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3) kserokopia dowodu wniesienia wadium, 4) Oświadczenie o podwykonawcach – załącznik nr 7A 5) Informacja art. 91 ust. 3a ustawy Pzp – załącznik nr 7B 6) Oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów Zamawiającego w zakresie zatrudnienia pracowników – załącznik nr 7C 7) Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO – załącznik nr 7D 8) Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy wykonania i wartości poszczególnych etapów robót – załącznik nr 8 9) Kosztorys ofertowy uproszczony

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach