Przetargi.pl
Monitoring w latach 2020-2023 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-083 Olsztyn, Al. Warszawska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (89) 52128 01, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
  Al. Warszawska 89
  10-083 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (89) 52128 01, , fax. -
  REGON: 17511575001790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2785/zamowienia-publiczne-aktualne,oddzial-401

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Monitoring w latach 2020-2023 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest monitoring w latach 2020-2023 skuteczności zastosowanych metod i środków ochrony w zakresie środowiska przyrodniczego na odcinku drogi ekspresowej S7 Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek B Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 i opracowanie właściwych raportów. Usługa, o której mowa wyżej obejmuje: - kontrolę szczelności ogrodzeń ochronnych i naprowadzających dla herpetofauny – dotyczy wszystkich przejść dla płazów i gadów; - kontrolę drożności przepustów – dotyczy wszystkich przejść dla płazów i gadów; - kontrolę rozwoju roślinności osłonowej i naprowadzającej w otoczeniu wszystkich przejść; - kontrolę intensywności penetracji przez ludzi przejść przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt – dotyczy przejść określonych w pkt. VI.6.6.1) i VI.6.6.2) Tomu III Opis przedmiotu zamówienia; - monitoring występowania płazów w zbiornikach retencyjnych oraz śmiertelność płazów na drodze ekspresowej na odcinku zbiornika i po 100 m w obydwie strony od końców zbiornika; - ocenę stanu i wykorzystywania przejść przez zwierzęta – dotyczy przejść określonych w pkt. VI.6.6.1) i VI.6.6.2) Tomu III Opis przedmiotu zamówienia. Długość odcinka drogi objętego usługą wynosi ok. 18,6 km i jest to długość wybudowanych odcinków drogi S7 i dk 16.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313450-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: (1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia. (3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 1 powyżej składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach