Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów medycznych ich transporcie i unieszkodliwianiu.

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 427 357, , fax. 896 469 250
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna
  ul. Władysława Jagiełły 1
  14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 427 357, , fax. 896 469 250
  REGON: 51139872500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-ostroda.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na odbieraniu odpadów medycznych ich transporcie i unieszkodliwianiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Szpitala w Ostródzie Spółka Akcyjna polegających na odbieraniu odpadów medycznych, ich transporcie i unieszkodliwianiu z terenu posesji Szpitala ul. Władysława Jagiełły 1, o kodach: 18 01 01 – narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki ( z wyłączeniem 18 01 03) *18 01 02 – części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania ( z wyłączeniem 18 01 03) *18 01 03 – inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 10 01 82. 18 01 82 – pozostałości z żywienia pacjentów z oddziału zakaźnego 18 01 04 – inne odpady niż wymienione 18 01 03 18 01 09 – leki inne niż wymienione w 18 01 08 (*odpady niebezpieczne o właściwościach zakaźnych) 2. Przewidywana szacunkowa ilość odpadów do odbioru w okresie 24 miesięcy wynosi 127 200 kg (ok. 5 300 kg miesięcznie). 3. Wymaganym terminem wykonania umowy jest w zależności od potrzeb Zamawiającego sukcesywny odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych nie dłużej niż co : 1) 24 godziny (codziennie od poniedziałku do soboty włącznie) przez okres obowiązywania umowy i funkcjonowania Zamawiającego jako jednoimienny Szpital Zakaźny, 2) 72 godziny ( w pozostałych przypadkach) nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o przekształceniu Zamawiającego w Jednoimienny Szpital Zakaźny lub odwołania decyzji o przeprofilowaniu w formie elektronicznej. 4. Odpady będą odbierane przez Wykonawcę z terenu posesji Szpitala w Ostródzie S.A. ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda – magazyn odpadów medycznych, w pojemnikach (kontenerach) Zamawiającego o pojemności 240 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych. 5. Wykonawca odbierając pojemniki z odpadami medycznymi zakaźnymi pozostawi puste (umyte i zdezynfekowane) wymienne pojemniki, przeznaczone do gromadzenia odpadów. Potwierdzeniem dezynfekcji pojemników będzie świadectwo dezynfekcji każdorazowo wystawione przez Wykonawcę i dostarczone Zamawiającemu wraz z pojemnikami. 6. Wykonawca obowiązany jest zapewnić wykonanie usługi opisanej w SIWZ w sposób całkowicie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 z późn. zm.), b) rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r., poz. 10); c) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 107); d) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy, e) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty podpisane oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – według wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ, a ten Wykonawca którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie tego warunku przedstawi także dokument potwierdzający te okoliczności, tj.: • Aktualne zezwolenie lub zezwolenia wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i przetwarzania odpadów medycznych zgodnie z art. 20, art. 41 ust. 1 i 2 oraz art. 233 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. 2019 r. poz.701 z póżn. zm.) W/w dokumenty podpisuje każdy Wykonawca składający ofertę, a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) w polach nazwa i adres Wykonawcy wpisują dane wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać : a) wypełniony formularz oferty (na załączonym druku- załącznik nr 1 do SIWZ), b) oświadczenie z art. 25a ust. 1ustawy PZP dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – (na załączonym druku – załącznik nr 2 do SIWZ), c) oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy PZP dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - (na załączonym druku - załącznik nr 3 do SIWZ), d) pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz (jeżeli dotyczy), e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym ustanowionego Wykonawcę – pełnomocnika (jeżeli dotyczy), f) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach