Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.

"Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 19-300 Ełk, ul. Baranki
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 621 96 50 , fax. 087 621 96 33
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.
  ul. Baranki 24
  19-300 Ełk, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 621 96 50, fax. 087 621 96 33
  REGON: 51099686100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.promedica.elk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych wytworzonych przez „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o. o., przez okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2021r. do 31.12.2021 r. zgodnie z załączonym „Formularzem asortymentowo cenowym” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór odpadów medycznych o kodach: 180101, 180102*, 180103*, 180104, 180106*, 180107, 180108*, 180109, 180182* 3. Przedmiot zamówienia obejmuje unieszkodliwianie w spalarni odpadów niebezpiecznych. 4. Szacowna ilość odpadów w okresie trwania umowy: 55.000 kg. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie ilościowym. Zrealizowanie zamówienia będzie uzależnione od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 6. Świadczenie usługi w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych z „Pro- Medica” w Ełku Sp. z o.o. będzie odbywało się z częstotliwością co 48 godzin tj. zgodnie z harmonogramem w poniedziałki, środy i piątki każdego tygodnia (nie dotyczy sobót, niedziel i świąt) w godzinach 7:15-…............ W momencie wystąpienia dnia świątecznego w poniedziałek, środę lub piątek, odbiór odpadów musi nastąpić w dniu poprzedzającym dzień świąteczny. 7. Miejscem odbioru odpadów są : 1) Szpital, ul. Baranki 24, 19-300 Ełk 2) Przychodnia Specjalistyczna, ul. Konopnicka 1, 19-300 Ełk 3) Przychodnia Leczenia Uzależnień, ul. A. Krajowej 29/31, 19-300 Ełk 4) Dział Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego, ul. Piłsudskiego 1, 19-300 Ełk 8. Odpady medyczne będą magazynowane i odbierane w pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach