Przetargi.pl
Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Węgorzewie

Gmina Węgorzewo ogłasza przetarg

 • Adres: 11-600 Węgorzewo, ul. Zamkowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 874 275 400 , fax. 874 275 401
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Węgorzewo
  ul. Zamkowa 3
  11-600 Węgorzewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 874 275 400, fax. 874 275 401
  REGON: 79067130800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegorzewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachu budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Węgorzewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Węgorzewie przy ul. Plac Wolności 13. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, podpiwniczony. Wykonany w technologii tradycyjnej: ściany murowane, więźba drewniana krokwiowo-jętkowa z lukarnami. Pokrycie dachu z dachówki ceramicznej zakładkowej esówki. Kominy murowane z czapami betonowymi. Zakres prac obejmuje wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami, remont kominów oraz remont okładziny ścian lukarny elewacji tylnej. Zakres robót obejmuje: 1. Demontaż pokrycia dachowego z dachówki, łat, kontrłat, foli dachowej oraz deskowania. 2. Demontaż i montaż okien połaciowych, wyłazów dachowych oraz ław i stopni kominiarskich. 3. Demontaż i montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. 4. Wykonanie deskowania dachu zakładkowego nad głównym dachem i pełnego nad dachami wiatrołapów z desek drewnianych zabezpieczonych preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi. Wykonanie warstwy pokrycia z membrany wysokoparoprzepuszczalnej układanej na deskowaniu. 5. Montaż łat i kontrłat zabezpieczonych preparatami ogniochronnymi i grzybobójczymi o wymiarach i rozstawie zgodnym z wymaganiami producenta. 6. Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej esówki w kolorze ceglastym wg systemu producenta. 7. Wykonanie pokrycia dachowego nad wiatrołapami z blachodachówki w kolorze ceglastym 8. Remont kominów ponad dachem. 9. Demontaż i wykonanie nowej okładziny drewnianej ścian lukarny elewacji tylnej. 10. Demontaż i montaż nowych rynien i rur spustowych stalowych ocynkowanych. 11. Utylizacja wszelkich materiałów uzyskanych z rozbiórki i w trakcie wykonywanych robót budowlanych. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się z terenem planowanej inwestycji. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji przetargowej. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje media (woda, energia) na potrzeby prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca po skończonych robotach uporządkuje teren budowy. Wykonawca zagospodaruje odpady zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca do przykrycia dachu wiatrołapów użyje blachy, na którą producent udziela co najmniej 10-letniej gwarancji, a prace montażowe wykona zgodnie z wymaganiami producenta. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa: Załącznik Nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Załącznik Nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót ( materiał pomocniczy) Załącznik Nr 3 do SIWZ – Pozwolenie na prace budowlane od konserwatora zabytków UWAGA: Załączony przedmiar robót, jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w niniejszej SIWZ (Formularz 3.4).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach