Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 520 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok.

Urząd Gminy Leoncin ogłasza przetarg

 • Adres: 05155 Leoncin, ul. Partyzantów
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 856 585 , fax. 227 856 585
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Leoncin
  ul. Partyzantów 3
  05155 Leoncin, woj. mazowieckie
  tel. 227 856 585, fax. 227 856 585
  REGON: 53898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leoncin.pl; www.bip.leoncin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 520 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2018 rok.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy złotówkowy w wysokości 1 520 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu na 2018 rok. Okres kredytowania ustala się na lata 2018 – 2028. Dostępność środków ustala się na dzień - nie później niż do dnia 08 czerwca 2018r. Karencja w spłacie rat kapitałowych – 30.12. 2018 r. Spłata kapitału: -do 31.12.2018 – 28 000,00 zł -do 31.12.2019 – 156 000,00 zł -do 31.12.2020 – 156 000,00 zł -do 31.12.2021 – 156 000,00 zł -do 31.12.2022 – 156 000,00 zł -do 31.12.2023 – 156 000,00 zł -do 31.12.2024 – 156 000,00 zł -do 31.12.2025 – 156 000,00 zł -do 31.12.2026 – 156 000,00 zł -do 31.12.2027 – 122 000,00 zł -do 31.12.2028 – 122 000,00 zł Raty będą spłacane w w/w poszczególnych latach w ratach kwartalnych począwszy od 31. 12. 2018 r. Spłata kapitału następować będzie na ostatni dzień kwartału, którego rata dotyczy. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych na ostatni dzień kwartału począwszy od 31. 12. 2018 r., tylko od kwoty faktycznie uruchomionego kredytu. Oprocentowanie kredytu liczone będzie według stopy zmiennej w stosunku rocznym opartej na stawce WIBOR – 3M powiększone/pomniejszone o marżę banku. Stawka WIBOR – 3M dla kolejnych okresów spłaty według notowania z ostatniego roboczego dnia miesiąca poprzedzającego dany okres odsetkowy. Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego. Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kapitalizacja odsetek jest niedopuszczalna. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. Prowizja przygotowawcza płatna jednorazowo. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny In blanco wraz z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta, pełnomocnictwo, parafowane przez Wykonawcę ogólne warunki umowy (załącznik nr 5 do siwz).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach