Przetargi.pl
Wykonanie robót elektrycznych na terenie Parku Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego -„PARK + ” – rewitalizacja zabytkowego parku w Otwocku – Etap Ia (w tym m.in. budowa nawierzchni z płyt gresowych, budowa przyłączy sanitarnych, budowa oświetlenia placu wokół fontanny oraz instalacji elektrycznej zasilającej: muszlę, fontannę, tężnię solankową).”

Gmina Otwock ogłasza przetarg

 • Adres: 05400 Otwock, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 792 001 , fax. 227 794 225
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Otwock
  ul. Armii Krajowej 5
  05400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 227 792 001, fax. 227 794 225
  REGON: 1326877000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.otwock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót elektrycznych na terenie Parku Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego -„PARK + ” – rewitalizacja zabytkowego parku w Otwocku – Etap Ia (w tym m.in. budowa nawierzchni z płyt gresowych, budowa przyłączy sanitarnych, budowa oświetlenia placu wokół fontanny oraz instalacji elektrycznej zasilającej: muszlę, fontannę, tężnię solankową).”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót elektrycznych na terenie Parku Miejskiego w ramach zadania inwestycyjnego -„PARK + ” – rewitalizacja zabytkowego parku w Otwocku – Etap Ia (w tym m.in. budowa nawierzchni z płyt gresowych, budowa przyłączy sanitarnych, budowa oświetlenia placu wokół fontanny oraz instalacji elektrycznej zasilającej: muszlę, fontannę, tężnię solankową).” 1. Zakres i opis przedmiotu zamówienia: 1.1. Zakres robót : 1) Wykonanie złączy rozdzielczych 2) Wykonanie tablic bezpiecznikowych 3) Wykonanie instalacji oświetlenia terenu 4) Instalację zasilenia muszli koncertowej i złączy zasilających scenę 5) Instalację ochrony przeciw porażeń Wykonawca jest zobowiązanych wykonać również wszelkie inne prace związane z realizacją zakresu określonego w załączonej dokumentacji projektowej. Zamawiający informuje, iż możliwe jest występowanie instalacji sanitarnych na terenie Parku Miejskiego realizowanych na podstawie odrębnego zamówienia – zakres objęty załącznikiem nr 1 – plik załącznik1.pdf. Dla obliczenia wartości zamówienia przyjmuje się wykonanie pełnego zakresu prac z wyłączeniem prac dot. instalacji wewnętrznych Muszli koncertowej oraz instalacji zasilenia kontenera toalety. Wykonawca jest również zobowiązany do podania kwoty za posadowienie słupów i opraw oświetleniowych oznaczonych symbolami: L-D19, L-D20, L-D21, L-B16, L-B17, L-A15, L-E10, L-E9, L-E23, L-E32, L-E8, L-E7, L-E6, L-E5, L-E4, L-E20, L-E21, L-E3, L-E31, L-E27, L-E28, L-E30, L-D30, L-D31, L-D32, L-D33, L-C21, L-C34, L-B2, L-B3, L-B4, L-B5, L-B6, L-B7, L-B8, L-B10 oraz pozostawieniem w miejscu w/w słupów każdorazowo zapasu kabla dł. 3m, z zastrzeżeniem iż w/w zakres prac może pomniejszyć zakres do wykonania w ramach przedmiotowego zamówienia. 1.2 Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa 1.3 Dokumenty wymienione w ust. 1.2 ,specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji. 1.4 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do : 1) powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci, Wykonawca wyreguluje wszelkie urządzenia podziemne oraz znajdujące się drodze w uzgodnieniu z gestorami sieci, 2) zabezpieczenia terenu budowy/robót, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki, przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót, 3) zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót, 4) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac, 5) organizację zaplecza budowy, 6) zgłaszania przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 7) ubezpieczenia budowy, 8) wykonania niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian, 9) wykonania wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym uporządkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu, 1.5 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na podstawie umowy. 1.6 W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do roszczeń o dodatkowe koszty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości : 20 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach