Przetargi.pl
Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa

Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 02-256 Warszawa, al. Krakowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8460011 wew. 261 , fax. 22 1160525
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Lotnictwa
  al. Krakowska 110/114
  02-256 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8460011 wew. 261, fax. 22 1160525
  REGON: 3737400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilot.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach. 4. UWAGA! Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, posiadał aktualną opłaconą polisę ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z okresem jej obowiązywania przez czas trwania zamówienia w wysokości co najmniej 300 000,00 złotych. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy OC wraz z potwierdzeniem dokonania wymaganych opłat w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy lub upływu terminu opłaty w przypadku gdy opłata przewidziana jest transzami. W przypadku krótszego terminu obowiązywania polisy (okres obowiązywania polisy nie obejmuje okresu realizacji zamówienia) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63510000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa wypełniony i podpisany Formularz Oferty – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ oraz kosztorys ofertowy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4a do SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o otwarciu ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm./ wg treści określonej w załączniku, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją o otwarciu ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. W przypadku gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, Wykonawcy złożą dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg następujących zasad: 1) w zakresie III.5.1) warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony wówczas gdy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzi spełnienie ww. warunku. Dokument, złożony wg treści określonej w załączniku nr 3 do SIWZ, winien być podpisany przez wyznaczonego pełnomocnika zgodnie z rozdziałem XII SIWZ; 2) w zakresie III.4) dokumenty złoży każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu załącza dokumenty w zakresie określonym w III.5.1), w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby oraz w celu potwierdzenia, że ww. podmioty nie podlegają wykluczeniu z postępowania, Wykonawca składa dokumenty określone w III.4) dotyczące tych podmiotów. 5. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 6. Dokument, o których mowa w ust. 5 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 5, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio. 8. Jeżeli dokument, o którym mowa w III.4) potwierdzający brak podstaw do wykluczenia z postępowania lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu są dostępne w formie elektronicznej, może zaniechać ich dostarczenia, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wskazać w treści oferty: adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji (jeżeli to możliwe). 9. W przypadku wykazania w wykazie usług wartości w walucie innej niż PLN, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo podać wartość w PLN, dokonując przeliczenia kwot na podstawie średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia. W przypadku gdy zamówienie ma charakter okresowy i nie zostało zakończone do upływu terminu składania ofert, z dnia, w którym wg Wykonawcy nastąpiło wykonanie zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. 10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 11. Jeżeli Wykonawca, w dokumentach, o których mowa w ogłoszeniu, wykazał, że polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie zawiera w szczególności: 1) oznaczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 2) oznaczenie podmiotu przyjmującego zasoby (Wykonawca); 3) treść oświadczenia woli udostępniającego zasoby zawierająca: a) zakres udostępnionych Wykonawcy zasobów i sposób ich wykorzystania w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia; b) zakres (charakter stosunku prawnego jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia) i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach