Przetargi.pl
Remont garażu podziemnego w budynku Centrali ZUS, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-748 Warszawa, Szamocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 667 17 04 , fax. 22 667 17 33
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 667 17 04, fax. 22 667 17 33
  REGON: 000017756
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont garażu podziemnego w budynku Centrali ZUS, w trybie „zaprojektuj i wybuduj”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont garażu podziemnego w Centrali ZUS przy ul. Szamockiej 3, 5 w Warszawie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, tj.: 1. wykonanie Dokumentacji Projektowej (wraz z kosztorysem ofertowym) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 2. wykonanie na podstawie Dokumentacji Projektowej i STWiOR, remontu garażu podziemnego i pomieszczeń przyległych w budynku Centrali ZUS.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262600-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł(słownie: pięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału, o którym mowa w pkt III.1.3) niniejszego ogłoszenia do oferty musi załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów w formie oryginału, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach