Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski

Gmina Lwówek Śląski ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, al. Wojska Polskiego 25A/3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 6477888 , fax. 075 6477889
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lwówek Śląski
  al. Wojska Polskiego 25A/3 25A/3
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 075 6477888, fax. 075 6477889
  REGON: 00053064300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowekslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego, złotowego w wysokości 500 000,00 zł dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie dla Gminy i Miasta Lwówek Śląski kredytu złotowego, długoterminowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: /Budowa świetlicy wiejskiej w Kotliskach/ które będzie dofinansowane w ramach działania /Odnowa i Rozwój Wsi/ objętego PROW na lata 2007-2013.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 18 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.lwowekslaski.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach