Przetargi.pl
Przebudowa klatki schodowej - dostosowanie do wymogów ochrony ppoż. budynku Domu Studenckiego -UL- przy Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50-137 Wrocław, pl. Uniwersytecki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3752234 , fax. 071 3752472
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1 1
  50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3752234, fax. 071 3752472
  REGON: 00000130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bzp.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa klatki schodowej - dostosowanie do wymogów ochrony ppoż. budynku Domu Studenckiego -UL- przy Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową klatki schodowej, mających na celu dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Domu Studenckiego -UL- Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Komuny Paryskiej nr 21 we Wrocławiu, nr działki: 31 AM 8 Obręb Południe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja wymieniona w pkt 1.3 Wykonawca musi uzyskać bezwarunkowe stanowisko Państwowej Straży Pożarnej o zgodności wykonania zamówienia z wymogami przepisów ppoż. Uwaga: budynek Domu Studenckiego -UL- nie jest obecnie użytkowany jako obiekt budowlany oferujący miejsca noclegowe. 1.2 Zakres robót: W zakres zamówienia wchodzi wykonanie robót w zakresie:: 1.2.1 Architektura: a) wydzielenie pożarowe klatki schodowej z zamknięciem drzwiami EI30, b) zaopatrzenie pozostałych drzwi wewnętrznych (z korytarza do pomieszczeń) w samozamykacze, c) zamknięcie pomieszczenia pompy ppoż. drzwiami EI60, d) oddzielenie poddasza użytkowego od konstrukcji dachu przegrodą lekkiej obudowy z odpornością ogniową EI60, e) podwyższenie balustrady. 1.2.2. Instalacje sanitarne: a) wykonanie sieci hydrantów wewnętrznych ?25, b) wykonanie wentylacji oddymiającej z nadciśnieniem dla wydzielonej pożarowo klatki schodowej. 1.2.3. Instalacje elektryczne: a) zasilenie wentylatorów wentylacji oddymiającej, b) zasilenie pompy ppoż. c) instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. 1.3 Podstawą do wykonania zadania są: a) projekt budowlany Dom Studencki -UL- Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. Przebudowa klatki schodowej - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, opracowany przez ARS Pracownie Konserwacji Zabytków Architektura-Rzeźba-Sztukaterie, ul. J. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, maj 2008 - załącznik nr 8 do SIWZ; b) projekty wykonawcze: architektura, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne - Dom Studencki -UL- Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. Przebudowa klatki schodowej - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, opracowany przez ARS Pracownie Konserwacji Zabytków Architektura-Rzeźba-Sztukaterie, ul. J. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, maj 2008- załącznik nr 9 do SIWZ; c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR): budowlanych, sanitarnych, elektrycznych - Dom Studencki -UL- Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. Przebudowa klatki schodowej - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, opracowany przez ARS Pracownie Konserwacji Zabytków Architektura-Rzeźba-Sztukaterie, ul. J. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, maj 2008 - załącznik nr 10 do SIWZ; d) przedmiary robót: budowlanych, sanitarnych, elektrycznych - Dom Studencki -UL- Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Komuny Paryskiej 21 we Wrocławiu. Przebudowa klatki schodowej - dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej, opracowany przez ARS Pracownie Konserwacji Zabytków Architektura-Rzeźba-Sztukaterie, ul. J. Piłsudskiego 23, 50-044 Wrocław, maj 2008 - załącznik nr 11 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452144004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł). 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a.pieniądzu,b.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;c.gwarancjach bankowych,d.gwarancjach ubezpieczeniowych,e.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3.Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 4.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Wrocławskiego: Bank Zachodni WBK S.A. IV O/ Wrocław, NR KONTA 12 1090 2503 0000 0001 1257 6100, z dopiskiem: wadium na postępowanie nr BZP-2422-26/10 Wadium w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku Zamawiającego do upływu składania terminu ofert. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na wskazane konto Zamawiającego. Bankowy dowód wpłaty należy przedstawić w formie dołączonej do oferty kserokopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 5.Pozostałe niepieniężne formy wadium, winny być złożone w oryginale w Kwesturze Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Uniwersyteckim 1 we Wrocławiu (Dział Finansowy pok. Nr 108, I piętro, okienko nr 1) do upływu terminu składania ofert. Kopię należy dołączyć do oferty. 6.Wadium winno obejmować cały okres czasu związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach