Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w 2011 roku.

Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 58-200 Dzierżoniów, Rynek 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8325220, 8316789 , fax. 073 8316601
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego
  Rynek 27 27
  58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8325220, 8316789, fax. 073 8316601
  REGON: 89072214900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pow.dzierzoniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług utrzymania czystości i porządku w obiektach Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w 2011 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług utrzymania w czystości i porządku obiektów Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie - Rynek 27 oraz przy ulicy Świdnickiej 38 w okresie od 03.01.2011r. do 31.12.2011 r. 2. Łączna powierzchnia do sprzątania pomieszczeń wynosi - 2.879,92m2. 3. Zakres i częstotliwość prac objętych zamówieniem: 1) codzienne mycie podłóg w pomieszczeniach biurowych, korytarzach, sanitariatach i klatkach schodowych, 2) codzienne odkurzanie wykładzin podłogowych ( 4 biura), 3) codzienne wyrzucanie śmieci z koszy i niszczarek wkładanie do nich worków plastikowych, 4) codzienne mycie sanitariatów, 5) wycieranie kurzu z mebli, parapetów, telefonów, sprzętu komputerowego, grzejników, obrazów, godeł, klimatyzatorów, żyrandoli i innych urządzeń będących na wyposażeniu pomieszczeń biurowych i korytarzy, 6) sprzątanie piwnic i archiwum (raz w tygodniu), 7) mycie okien, nie rzadziej niż raz na kwartał, 8) pranie firan przynajmniej raz na pół roku ( 4 biura), 9) usuwanie pajęczyn, 10) mycie naczyń i szklanek po sesji Rady Powiatu i wszystkich innych naradach i spotkaniach odbywających się w sali Rady Powiatu przy ulicy Świdnickiej 38. 4. Zakres prac porządkowych i czas ich wykonania w obiektach zamawiającego: I. Budynek w Dzierżoniowie, Rynek 27 1) powierzchnie biurowe I-go piętra (Wydział Komunikacji i Transportu -pokój 114), II-go piętra (pokoje nr 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,215,219) i III-go piętra (pokoje nr 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315,316,317,318) oraz powierzchnia Biura Obsługi Klienta na parterze (pokój nr 1) 863,69m2, 2) sanitariaty (pomieszczenia nr 116,217,218,220,320,321,323) - 40,38m2 3) korytarze I, II, III-go piętra (I-sze piętro korytarz Wydziału Komunikacji i Transportu), klatki schodowe - główna i środkowa z I-go piętra oraz na III piętro, pomieszczenie nr 322 - 293,51m2 4) piwnice - 143,00m2 5) przedsionek i hall przy wejściu głównym - 35,59m2 Razem: 1.376,17m2 Czas sprzątania: biura i korytarz I-go piętra - Wydział Komunikacji i Transportu oraz biuro informatyków - od godziny 14.00 biura i korytarze, klatki schodowe, sanitariaty II-go piętra i III-go piętra - od godziny 15.30 piwnice - od godziny 14.00 II. Budynek w Dzierżoniowie, ul. Świdnicka 38 1) pomieszczenia biurowe parter, (pokoje nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,21), I-go piętra (pokoje nr 103,104,105,106,107,108,109,111,112,115,116,117,118,119) II-ego piętra (pokoje nr 208, 213,214,215- 1031,62 m2 2) sanitariaty na parterze, I i II piętrze - 50,38m2 3) korytarze parteru, I-szego i II piętra, klatka schodowa, archiwa - 421,75m2 Razem: 1.503,57m2 Czas sprzątania: biura parteru i archiwum Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości - od godziny 14.00 biura, korytarze, klatka schodowa, sanitariaty parteru, I-go i II-go piętra - od godziny 15.30 Powierzchnia jednostronna okien przeznaczonych do mycia wynosi 499m2. W dwóch obiektach jest zatrudnionych ok. 100 osób.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909112008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium 2000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pow.dzierzoniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach