Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 345 000,00 PLN w latach 2017-2019

Gmina Kodeń ogłasza przetarg

 • Adres: 21-509 Kodeń, ul. 1 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 754 155 , fax. 833 754 347
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kodeń
  ul. 1 Maja 20
  21-509 Kodeń, woj. lubelskie
  tel. 833 754 155, fax. 833 754 347
  REGON: 030237563
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkoden.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 345 000,00 PLN w latach 2017-2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Kodeń kredytu długoterminowego w wysokości 3 345 000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści pięć złotych) na okres od uruchomienia kredytu do 31.05.2035 r., przeznaczonego na sfinansowanie wkładu własnego zaplanowanych przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 2077). Uruchomienie kredytu przewiduje się w następujących transzach wg. zmówienia złożonego przez kredytobiorcę: I transza w wysokości 750 000,00 PLN płatna do dnia 31.12.2017 r., II transza w wysokości 1 785 000,00 PLN płatna do dnia 01.09.2018 r., III transza w wysokości 810 000,00 PLN płatna do dnia 01.09.2019 r. Spłata kapitału kredytu w złotych polskich będzie następowała w ratach, wg. „Harmonogramu spłat rat kredytu" Załącznik Nr 5 do SIWZ, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej do 31.08.2020 r. Spłata ostatniej raty 31.05.2035 r., w przypadku gdy termin spłaty kredytu, przypadnie w dzień wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymagana ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Spłata rat odsetkowych będzie następowała bez okresu karencji w terminach miesięcznych, w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, począwszy od końca miesiąca w którym nastąpi uruchomienie kredytu. Odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku 365/366 dni w roku. W przypadku gdy termin spłaty rat odsetkowych kredytu przypadnie w dniu wolnym od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. Oprocentowanie będzie naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowej za zaangażowanie kredytu w przypadku wykorzystania kwoty kredytu niższej niż przyznana kwota. Oprocentowanie kredytu liczone od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększony o stałą marże banku. Przez okres spłaty kredytu oferowana marża nie może zostać podwyższona. Powyższe koszty są całkowitą wartością zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do umów żadnych innych kosztów obsługi kredytu. Bank nie będzie pobierał jednorazowej prowizji za udzielenie kredytu, w tym za rozpatrzenie wniosku, za wypłatę transz, za zmianę haromonogramu, za aneksowanie umowy, za wcześniejszą spłatę kredytu, za otwarcie i obsługę rachunku na potrzeby kredytu. Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada- zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 1988)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy ( załącznik Nr 1 do SIWZ) z dołączonym harmonogramem spłaty kredytu. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeśli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego - w oryginale lub poświadczone notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach