Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynkuSzkoły Podstawowej im.Żołnierzy 2DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej,Góra Puławska,ul.Ogrodowa 18,24-100 Puławy

Szkoła Podstawowa ogłasza przetarg

 • Adres: 24122 Góra Puławska, ul. Ogrodowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 0-81 8805080 w. 18, 12 , fax. 0-81 8805080 w. 23
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa
  ul. Ogrodowa 18
  24122 Góra Puławska, woj. lubelskie
  tel. 0-81 8805080 w. 18, 12, fax. 0-81 8805080 w. 23
  REGON: 64292900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spgorapulawska.pl;www.spgp7.szkolnybip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynkuSzkoły Podstawowej im.Żołnierzy 2DP 1 Armii Wojska Polskiego w Górze Puławskiej,Góra Puławska,ul.Ogrodowa 18,24-100 Puławy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości ok.70.000 l. do kotłowni olejowej w budynku Szkoły Podstawowej w Górze Puławskiej. Podana ilość przedmiotu zamówienia jest ilością szacunkową służącą do prawidłowego opracowania oferty. Faktyczne ilości przedmiotu zamówienia uzależnione będą od potrzeb Zamawiającego. a) Wymagane parametry oleju opałowego zgodnie z parametrami określonymi wg normy PN-C-99024:2011 oraz w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2016r. poz. 2008) - Gęstość w temperaturze 15 st. C nie wyższa niż 860 kg/m3; - Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg; - Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm2/s - Temperatura płynięcia max -20 st. C; - Pozostałość po koksowaniu (10% pozostałości destylacyjnej max. 0,3 %(m/m); - Zawartość siarki max 0,1 %(m/m); - Zawartość wody max. 200 mg/kg; - Zawartość zanieczyszczeń stałych max. 24 mg/kg; - Pozostałość po spopielaniu max. 0,01 % (m/m); - Zawartość znacznika SY 124 6-9 mg/l; - Zawartość barwnika S Red 19 min. 6,3 mg/l; - Skład frakcyjny: do temperatury 250 st. C destyluje max. 65 % (V/V), do temperatury 350 st. C destyluje min. 85 % (V/V).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.(zał.nr 4 )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach