Przetargi.pl
Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kodeń

Gmina Kodeń ogłasza przetarg

 • Adres: 21-509 Kodeń, ul. 1 Maja
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 833 754 155 , fax. 833 754 347
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kodeń
  ul. 1 Maja 20
  21-509 Kodeń, woj. lubelskie
  tel. 833 754 155, fax. 833 754 347
  REGON: 030237563
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugkoden.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kodeń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kodeń z wyłączeniem odpadów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i rolniczej obowiązywać będzie system mieszany workowo – pojemnikowy, wyposażenia obsługiwanych nieruchomości w trwałe i oznakowane worki do selektywnej zbiórki odpadów, wyposażenie 1 spółdzielni mieszkaniowej w kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów ulegających biodegradacji do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Białej Podlaskiej ul. Ekologiczna 1 – a w przypadku jej awarii do instalacji wskazanej jako zastępcza w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, z którą Wykonawca zawrze umowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpady selektywnie zebrane (w tym w PSZOK) Przedsiębiorca może zagospodarować we własnym zakresie lub przekazywać innemu uprawnionemu podmiotowi niż wskazany powyżej, celem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku innymi metodami, sporządzenia harmonogramu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kodeń, przekazywania sprawozdawczości, urządzenia i wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) w Kodniu I. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kodeń). Odbieranie odpadów komunalnych selektywnie zbieranych: papieru, metali i tworzyw sztucznych, szkła, przeterminowanych leków i chemikaliów, mebli i odpadów wielkogabarytowych, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon (nie dotyczy zużytych opon rolniczych i z działalności gospodarczej), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, popiołu. Odbieranie zebranych odpadów komunalnych w PSZOK w Kodniu I. Liczba zamieszkałych nieruchomości z których będą odbierane odpady komunalne wynosi 1010 w zabudowie jednorodzinnej oraz jedna spółdzielnia mieszkaniowa „OAZA” w Kostomłotach – 23 bloki: 12 bloków po 2 lokale, 4 bloki po 4 lokale, 2 bloki po 6 lokali, 3 bloki po 12 lokali, 2 bloki po 18 lokali.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania: 1) wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Kodeń; 2) decyzji - zezwolenia na transport odpadów obejmującego odpady będące przedmiotem zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Każdy z wykonawców, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach