Przetargi.pl
Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębów: Leszczanka, Kurów, Jakusze, w jednostce Gmina Trzebieszów w powiecie łukowskim, Województwo Lubelskie

Powiat Łukowski ogłasza przetarg

 • Adres: 21400 Łuków, ul. Józefa Piłsudskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 982 203 , fax. 257 987 491
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łukowski
  ul. Józefa Piłsudskiego 17
  21400 Łuków, woj. lubelskie
  tel. 257 982 203, fax. 257 987 491
  REGON: 71158656700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starostwolukow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębów: Leszczanka, Kurów, Jakusze, w jednostce Gmina Trzebieszów w powiecie łukowskim, Województwo Lubelskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębów: 061109_2.0008 – Leszczanka, 061109_2.0007 – Kurów, 061109_2.0005 – Jakusze, w jednostce ewidencyjnej 061109_2 gmina Trzebieszów, w powiecie łukowskim, w województwie lubelskim, w celu utworzenia rejestru gruntów, budynków i lokali, kartoteki budynków, kartoteki lokali oraz mapy ewidencji gruntów i budynków. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi określonymi w załączniku nr 9 do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia. 2. Na wykonane w ramach przedmiotu zamówienia usługi Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej rękojmi, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru zadania (podpisania protokołu odbioru końcowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71351500-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: – 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 PZP: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 42 z 2007r. poz. 275 z późniejszymi zmianami). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 94 9206 0009 0004 9546 2000 0610 w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków w kancelarii pok. 209 lub dołączyć do oferty. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną