Przetargi.pl
Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2020 rok

Gmina Czarna Białostocka ogłasza przetarg

 • Adres: 16-020 Czarna Białostocka, Torowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 131 340 , fax. 857 131 349
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Białostocka
  Torowa 14A
  16-020 Czarna Białostocka, woj. podlaskie
  tel. 857 131 340, fax. 857 131 349
  REGON: 52880100000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2020 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego przeznaczonego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2020 rok . Kwota kredytu: 4 400 000,00 zł 1. Możliwość uruchomienia kredytu w transzach na pisemny wniosek Zamawiającego, przy czym do złożenia oferty należy przyjąć datę I transzy : 24.07.2020 r. w kwocie 2.400.000,00 zł , II transzy : 30.11.2020 r. w kwocie 2.000.000,00 zł.; 2. Kredyt zostanie przelany na rachunek wskazany przez Zamawiającego; 3. Dopuszcza się możliwość refinansowania poniesionych wydatków z budżetu Gminy oraz refinansowania spłat rat kredytów w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia uruchomienia kredytu; 4. Dopuszcza się możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów. 5. Spłata kredytu nastąpi w latach 2021- 2029 w ratach miesięcznych , w kwotach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ Harmonogram spłat kredytu; 6. Spłaty rat kredytu na koniec każdego miesiąca; 7. Termin wykorzystania kredytu : 31.12.2020 r. 8. Spłaty rat odsetek na koniec każdego miesiąca, począwszy od miesiąca , w którym kredyt zostanie uruchomiony ; 9. Oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 1M + marża banku, przy czym do złożenia oferty należy przyjąć stawkę WIBOR 1M na dzień 24.06.2020 r.; 10. W okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366); 11. Prowizja od uruchomienia kredytu 0%; 12. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami; 13. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane; 14. Zabezpieczenie kredytu – weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową; 15. Na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. 16. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Czarna Białostocka zostanie przedłożona przed podpisaniem umowy kredytowej. 17. Wymagania organizacyjne: a) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy; b) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax lub adresów e-mail oraz innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; c) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających; d) Wykonawca nie może powierzyć wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. 18. Zamawiający przewiduje wymagania , o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia , jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy . Czynności, których wykonanie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę : czynności techniczno- formalne związane z udzieleniem i obsługą kredytu , w tym między innymi prowadzeniu rachunku kredytobiorcy , naliczanie odsetek , ustalanie bieżących sald . Sposób dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności : 1) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca przedłoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych na umowę o pracę zaangażowanych w realizację przedmiotowego zamówienia. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy . 2) Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie osób wskazanych powyżej. 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy ww. osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę. 4) Sankcja za nie spełnienie wymagań pkt 18 – kara umowna w wysokości 1% ceny oferty ( odpowiedni zapis zostanie zamieszczony w umowie o udzielenie zamówienia publicznego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek posiadania zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 poz. 2357), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe, lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach