Przetargi.pl
Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Suraż

Urząd Miejski w Surażu ogłasza przetarg

 • Adres: 18-105 Suraż, ul. 11 Listopada
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 503 184 , fax. 856 503 184
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Surażu
  ul. 11 Listopada 16
  18-105 Suraż, woj. podlaskie
  tel. 856 503 184, fax. 856 503 184
  REGON: 52884700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Suraż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem trzech instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Suraż – szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznych na następujących obiektach: a)Zespół Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu, ul. Szkolna 1, 18-105 Suraż – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 9 990 Wp; b)Hala Sportowa w Surażu, ul. Szkolna 1, 18-105 Suraż – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 8 510 Wp; c)Hydrofornia, ul. Białostocka 18A, 18-105 Suraż – minimalna moc wyjściowa z paneli DC 29 230 Wp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4.500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 103, poz. 1158 ze zm.). 3.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego nr 70 8081 0009 0000 1108 2000 0060 z dopiskiem „WADIUM w postępowaniu na dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Suraż 4.Wadium wnoszone w formach, o których mowa w pkt 2 lit. b - e, należy złożyć w formie oryginału w Urzędzie Miejskim w Surażu, ul. 11 Listopada 16, 18-105 Suraż, pokój nr 8.Prosimy nie załączać oryginału gwarancji ani poręczenia do oferty. 5.Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 07 lipca 2020 r. do godz. 12:00. 7.Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.Jeżeli Wykonawca nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium, jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 9.Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: a)odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b)nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 11.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [wg załącznika nr 4 do SIWZ]. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach