Przetargi.pl
"Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku"

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg

 • Adres: 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 864 775 501 , fax. 862 752 047
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem
  ul. Szpitalna 5
  18-200 Wysokie Mazowieckie, woj. podlaskie
  tel. 864 775 501, fax. 862 752 047
  REGON: 45066623600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwysmaz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla potrzeb Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem. Oferent przystępujący do przetargu może przystąpić do całości zamówienia lub do danego pakietu zachowując numer ustalony przez Zamawiającego. 2.Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych (do pakietu). 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia składa się z następujących pakietów : Pakiet nr 1: Kapturki do świadomej sedacji. Pakiet nr 2: Opaski identyfikacyjne do systemu elektronicznego. Pakiet nr 3: Cewnik pępowinowy. Pakiet nr 4: Igły do akupunktury. Pakiet nr 5: Trokary, kaniule do trokar, igła Veresa. Pakiet nr 6: Uszczelki do trokarów. Pakiet nr 7: Uszczelka do trokara typu Rudolf. Pakiet nr 8: Pompa laparoskopowa. Pakiet nr 9: Akcesoria do pompy artroskopowej jednorazowy firmy Artrex. Pakiet nr 10: Identyfikacyjna karta grup krwi. Pakiet nr 11: Elektrody noża harmonicznego. Pakiet nr 12: Mata grzewcza. Pakiet nr 13: Materiały zużywalne do urządzenia OtoRead Screener TEOAE. Pakiet nr 14: Różne. Pakiet nr 15: Akcesoria do koncentratora tlenu Bitmos typ Krober 02/OXY 6000. Pakiet nr 16: Rurka przełykowo-tchawicza. Pakiet nr 17: Worki stomijne. Pakiet nr 18: Końcówki ssące do drenażu śródoperacyjnego. Pakiet nr 19: Końcówki do odsysania. Pakiet nr 20: Pętla zapasowa. Pakiet nr 21: Akcesoria do generatora Valleylab. Pakiet nr 22: Akcesoria do aparatu Elle Tens. Pakiet nr 23: Filtry do lamp Solux, Solmed. Pakiet nr 24: Akcesoria do polisomnografii. Pakiet nr 25: Test do wykrywania narkotyków w moczu. Pakiet nr 26: Środki ochrony osobistej. Pakiet nr 27: Rękawice diagnostyczne, chirurgiczne. Pakiet nr 28: Rękawice do sterylizacji i ginekologiczne. Pakiet nr 29: Neonatologia. Pakiet nr 30: Wzierniki ginekologiczne. Pakiet nr 31: Akcesoria ginekologiczne. Pakiet nr 32: Urologia. Pakiet nr 33: Rękawice do sterylizacji i ginekologiczne. Pakiet nr 34: Pojemnik kolostomijny. Pakiet nr 35: Różne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy, który jest integralną częścią SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach