Przetargi.pl
Poprawa jakości przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców przez rewitalizację schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra

Gmina Sidra ogłasza przetarg

 • Adres: 16-124 Sidra, ul. Rynek
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 220 980 , fax. 857 220 984
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sidra
  ul. Rynek 5
  16-124 Sidra, woj. podlaskie
  tel. 857 220 980, fax. 857 220 984
  REGON: 54492900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ug.sidra.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa jakości przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców przez rewitalizację schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie istniejących schodów terenowych, zlokalizowanych na działce nr 1047 przy ul. Kościelnej w Sidrze (Gmina Sidra), wraz z budową tablicy informacyjnej i utwardzeniem terenu o powierzchni 4,0 m2. Planowana przebudowa polega na dostosowaniu schodów do obowiązujących przepisów prawa i warunków technicznych, jej celem jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania schodów. a) Zakresem swym omawiany program obejmuje: • rozbiórkę zbędnych elementów schodów istniejących, • budowa projektowanych schodów terenowych z poszanowaniem tkanki istniejącej, dokonując zmian niezbędnych do zapewnienia ich bezpiecznego użytkowania, • wykonanie balustrady wzdłuż projektowanych schodów, • ustawienie tablicy informacyjnej, • utwardzenie kostką betonową terenu o powierzchni 4,0 m2, umożliwiając bezpośredni dostęp z chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kościelnej. b) Szczegółowy zakres robót do wykonania i technologię robót określają w szczególności: • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, • Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania nawierzchni mineralnej HanseGrand, • Projekt Budowlany przebudowy schodów terenowych na działce nr ew. 1047 w Sidrze, • Projekt Budowlany budowy tablicy informacyjnej z utwardzeniem terenu na części działki nr ew. 1047 w Sidrze, • Przedmiar robót Przebudowa schodów terenowych, • Kosztorys ofertowy Przebudowa schodów terenowych, • Przedmiar robót Utwardzenie terenu pod tablicą informacyjną, • Kosztorys ofertowy Utwardzenie terenu pod tablicą informacyjną, • Projekt umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w łącznej wysokości 3 000 zł. 2) Wadium, o którym mowa w pkt 1 może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy: Bank BS Sokółka, Rachunek nr 28 8093 0000 0000 1140 2000 0040 z dopiskiem „Wadium – Rewitalizacja schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra” 5) Kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty przetargowej. 6) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 7) W przypadku wniesienia wadium w formie (lub formach), o której mowa w pkt 2 lit. b-e, dokument w oryginale należy złożyć, oddzielnie (w odrębnej kopercie) od składanej oferty, przed upływem terminu składania ofert. Złożone w ten sposób wadium musi zabezpieczać wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy (z wyłączeniem warunku określonego w art. 46 ust. 5 pkt 2 ustawy - jeśli Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy) oraz swym okresem ważności obejmować co najmniej termin związania ofertą. 8) Wadium, określone w pkt 7 należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej zawartości oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 9) Wadium składa się w: siedzibie Urzędu Gminy w Sidrze, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra, nie później niż do dnia 10.07.2020 r. do godziny 11:00 10) Kopertę, o której mowa w pkt 8 należy zaadresować według poniższego wzoru: Urząd Gminy w Sidrze, ul. Rynek 5, 16-124 Sidrze nie później niż do dnia 10.07.2020 r. do godziny 11:00 Wadium do przetargu „Poprawa jakości przestrzeni publicznej i jakości życia mieszkańców przez rewitalizację schodów na wzgórzu zamkowym w miejscowości Sidra” NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 10.07.2020 r. GODZ. 11:15 11) Koperta poza oznakowaniem jak wyżej powinna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 7 SIWZ: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy; d) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: a) Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach