Przetargi.pl
Dostawa sprzętu dla stażystów technikum weterynarii w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-567 Białystok, ul. ks. Stanisława Suchowolca
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 0-85 741 10 75, , fax. 0-85 741 15 96
 • Data zamieszczenia: 2020-06-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
  ul. ks. Stanisława Suchowolca 26
  15-567 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 0-85 741 10 75, , fax. 0-85 741 15 96
  REGON: 94946000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsrckp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu dla stażystów technikum weterynarii w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku przy ul. Ks. St. Suchowolca 26 sprzętu w ramach wyposażenia 100 stanowisk dla stażystów technikum weterynarii, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy wykonawca w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu, zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie wstępne wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VII SIWZ (na lub wg załącznika nr 3 do SIWZ) – składają wszyscy wykonawcy - do oferty; 2) dokument, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SIWZ składa każdy z wykonawców – na wezwanie zamawiającego (oferta oceniona najwyżej). 2. Wykonawca (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - każdy z wykonawców), w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu (na lub wg załącznika nr 4 do SIWZ). 3. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach