Przetargi.pl
UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 84-200 Wejherowo, ul. dr A. Jagalskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5727331 , fax. 058 5727331
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o.
  ul. dr A. Jagalskiego 10 10
  84-200 Wejherowo, woj. pomorskie
  tel. 058 5727331, fax. 058 5727331
  REGON: 19146700800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.wejherowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. 2. Istotne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: a/ Waluta kredytu PLN. b/ Kwota kredytu do 1 900 000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych). c/ Okres kredytowania: 42 miesiące od dnia uruchomienia kredytu. d/ Karencja w spłacie kapitału - 4 miesiące e/ Spłata kapitału po upływie karencji w ratach miesięcznych płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. f/ Spłata odsetek w okresach miesięcznych począwszy od miesiąca następującego po dniu wypłaty kredytu. g/ Sposób naliczania odsetek - w oparciu o stawkę WIBOR 1M (z marżą Wykonawcy) i rzeczywistą ilością dni w każdym roku kredytowania (365/ 66) h/ Raty malejące, spłata kapitału w okresie kredytowania w stałej części. i/ Brak opłat za niewykorzystanie całości kwoty kredytu. j/ Brak opłat od jakiejkolwiek zmiany umowy. k/ Brak opłat za przelew środków na rachunek Zamawiającego. l/ Termin uruchomienia kredytu - pierwsza transza w terminie do 14 dni od zawarcia umowy. ł/ Sposób uruchomienia kredytu - na rachunek bankowy Zamawiającego. m/ Kapitalizacja odsetek nie dopuszczalna. n/ Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez opłat. o/ W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca trwania umowy. p/ W przypadku, gdy termin spłaty rat kredytu czy odsetek przypadnie na dzień wolny od pracy Zamawiającego (sobota, niedziela dni ustawowo wolne od pracy), Zamawiający dokona wymaganej spłaty w pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonej dacie spłaty. r/ Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie cesja umowy z NFZ s/ Koszty obsługi kredytu będą stanowić: - Oprocentowanie kredytu - zmienne, odsetki będą naliczane w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. - Prowizja za udzielenie kredytu. - Koszty zabezpieczeń. - Inne opłaty i prowizje. - Inne koszty kredytu. t/ W celu porównania złożonych ofert należy przyjąć stopę procentową w oparciu o WIBOR 1M z dnia ogłoszenia przetargu powiększoną o stałą marżę banku. Tak obliczoną stopę oprocentowania należy przyjąć jako stałą w całym okresie kredytowania. 3. Inne niezałączone do SIWZ dokumenty niezbędne Wykonawcy do oceny zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnione będą na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Działu Zamówień Publicznych, po uprzednim uzgodnieniu dostępności dokumentów z Dyrektorem ds. Finansowych - Krystyną Gackowską-Ogórek. CPV - 66.11.30.00 - 5 (Usługi udzielania kredytu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.wejherowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach